„Избор на експерти за участие в екипа за изпълнение на проект: “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” – Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO003-4.2.01-0001-C0001 финансиран по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика”- Организатор на промоционални прояви

До участниците в процедурата относно отварянето и оповестяването на ценовите оферти

ПИСМО до Управителите на всички фирми, закупили документацията

Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка PDF | формат на АОП;

Обявление за обществена поръчка (формат на АОП);

Указания за участие в открита процедура по ЗОП;

Техническо задание;

Методика за определяне комлексната оценка на офертите;

Обр. № 1 – Оферта;

Обр. № 2 – Административни сведения;

Обр. № 3 – Декларация за запознаване с поръчката;

Обр. № 4 – Декларация за спазване на условията за участие в поръчката;

Обр. № 5 – Ценова оферта;

Обр. № 6 – Техническо предложение;

Обр. № 7 – Професионална автобиография;

Обр. № 8 –Декларация за осигуряване на членове на екипа;

Обр. № 9а – Декларация за разположение на член от екипа;

Обр. № 10 – Декларации по чл. 47, ал.1;

Обр. № 11 – Декларация по чл. 47, ал.2 от ЗОП;

Обр. № 12 – Декларация по чл. 47, ал.5 о тЗОП;

Обр. № 13 – Декларация по чл. 56, ал.1, т.7 от ЗОП;

Обр. № 14 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;

Обр. № 15 – Декларация за участие като член на обединение;

Обр. № 16 – Банкова гаранция за участие в процедурата

Обр. № 17 – Банкова гаранция за изпълнение на договор;

Обр. № 18 – Проект на договор
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube