Нормативна база

Закон за малките и средните предприятия /ЗМСП/

Устройствен правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към Министъра на икономиката

Наредба за условията и реда за възлагане на дейности по ЗМСП

Европейска харта за малките предприятия

Законодателният акт за малкия бизнес в Европа

Вътрешно-административни правила за работа при проверки на омбудсмана

Ревизирана препоръка на Съвета за борба с подкупването в международните търговски сделки (приета от Съвета на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие на 23 май 1997 г.)

Приложение Съгласувани общи елементи на наказателното законодателство и свързаните с него мерки

Участие на България в дейността на Работната група на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) по въпросите на корупцията в международните търговски сделки

КОНВЕНЦИЯ за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки – Ратифицирана със закон, приет от 38-о Народно събрание на 3.06.1998 г. – ДВ, бр. 67 от 12.06.1998 г. Издадена от Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция, обн., ДВ, бр. 61 от 6.07.1999 г., в сила за България от 15.02.1999 г.

Етичен кодекс на служителите в Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката

Харта на клиента

Политика по качеството

Сертификат за Регистрация в съответствие с ISO 9001:2015 – внедрена система за управление на качеството в ИАНМСП – bg

Сертификат за Регистрация в съответствие с ISO 9001:2015 – внедрена система за управление на качеството в ИАНМСП – en

Вътрешни правила за организация на бюджетния процес в Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия + заповед РД-12-30/11.12.2023г.

————————————————–

Архив:

Устройствен правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към Министъра на икономиката – 2015г.

Етичен кодекс на служителите в Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 2016г.

Харта на клиента 2016г.

Страницата е редактирана последно на: 12.12.2023
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube