Финансова индентификация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ИАНМСП)

Булстат: 131304835

Адрес: София, 1000, ул. “Леге” № 2-4

Банкова сметка: BG03BNBG96613100106701

БНБ ЦУ

BIC BNBGBGSD

Страницата е редактирана последно на: 04.05.2022Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: