Финансова индентификация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ИАНМСП)

Булстат: 131304835

Адрес: София, 1000, ул. “Леге” № 2-4

Банкова сметка: BG37BNBG96613100105701

БНБ ЦУ

BIC BNBGBGSD

Страницата е редактирана последно на: 14.03.2014

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: