ПРОЕКТ VITTI (Vocational International Trade Training Implementation), финансиран по програма Леонардо да Винчи на ЕК

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Наименование на проект: Vocational International Trade Training Implementation

Номер на проект: 2012-1-SE1-LEO04-12068 6

Координатор на проекта: ITM Worldwide Sweden

Брой мобилности за представители на ИАНМСП: 7

Брой мобилности за представител/и на МСП: 5

Проектът е част от Програмата “Lifelong Learning” на Европейския съюз, част от която са дейностите, свързани със секторната програмата “Leonardo Da Vinci”, финансирана от ЕК. Координатор на проекта е шведската организация “ITM Worldwide”, чиято основна дейност е свързана с организирането и провеждането на обучение в сферата на придобиването на външнотърговски умения.

Цели:

А. Основните цели на проекта са:

 • Предоставяне на възможности за създаване на сътрудничество между различни европейски търговски организации посредством координиране на дейностите по организацията на международни обменни семинари за придобиване на външнотърговски умения от представители на търговски организации и от страна на представители на МСП.
 • Създване на устойчива международна мрежа от експортно ориентирани МСП и различни европейски търговски организации, с цел постигане на желано ефективно ниво на обмен на опит и положителни практики между участниците в проекта.

Крайна цел:  Да се въведе прилагането на концепцяата за ІТМ обучението в още 4 нови страни, партньори по проекта – България, Румъния, Хърватия и Гърция, с цел да се подпомогнат предприятията от тези страни да разширят своя износ и да нарастнат в международен план.

Б. Стратегии за постигане на целите

1. цел: Готовност за въвеждане на концепцията в 4-те нови страни.

За целта ще се прилагат следните стратегии:

 • Проучване и анализ на потребностите от обучение в областта на износа и международните пазари;
 • Участие в обучения по търговия и оценка на ІТМ концепция;
 • Партньорите от Швеция, Естония и Словения споделят своя опит от въвеждането на концепцията.

2. цел: Кампании за промоция

Прилагани стратегии:

 • кампании за промоция, основаващи се на успешния опит;
 • интернет страница на проекта;
 • електронен информационен бюлетин на проекта.

3. цел: Установяване на продължителни връзки и партньорство между организациите за обучение по търговия и МСП.

За целта ще се прилага стратегия за развитие на взаимно полезно сътрудничество между партньорските организации по проекта, което ще бъде основа за създаване на устойчиви продължителни връзки след приключване на проекта.

Участници в проекта:

 • ITM Worldwide – Швеция, координатор на проекта
 • Turundusproff OU – Естония
 • SPIRIT Slovenia Public Agency of the Republic of Slovenia for Entrepreneurship and Foreign Investments – Словения
 • Greek International Business Association – Гърция
 • Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – България
 • Ministry of entrepreneurship and crafts – Хърватия
 • Agentia pentru implementarea Proiectelor si programelor pentru IMM – Румъния

Очаквани резултати:

 • Установявване на  дългосрочни взаимовръзки и устойчива мрежа от контакти между организациите за насърчавене на търговията, предоставящи обучение в областта на търговията, и мениджъри от МСП, вземащи участие в съвместните семинари, организирани от ІТМ.
 • Повишаване на качеството на провежданите обучения за придобиване на външнотърговски умения за представителите на участниците в проекта.
 • Изграждане на партньорство между националните/регионалните организации за МСП с цел насърчаване на общоикономическото  развитие на ЕС.
 • Обмен на опит и положителни практики от други страни участници в проекта.
 • Проектът ще създаде устойчива мрежа от МСП с наличен експортен потенциал, както и от търговски организации, предлагащи външнотърговско обучение. Също така проектът ще способства за създаването на силни и дълготрайни връзки между своите партньори.

Концепцията на ITM Worldwide 

Концепцията по самата си същност е международна. В нейното създаване като основатели участват: Enterprise Lithuania, JAPTI Slovenia, Enterprise Estonia, NIMI/XINDU- China, Export Council Carribian, South Africa, Namibia, Гърция,  а сега  чрез проекта се присъединяват и България  и Румъния.

До момента  концепцията е прилагана в 14 страни и са обучени над 1600 фирми.

Основната разлика между това което, предлага ІТМ и останалите курсове за обучене в областта на интернационализацията е, че ІТМ съчетава задълбочени познания, участие в мрежи и установяване на контакти с партньори от други страни с провеждане на бизнес срещи.

Обучението първоначално се извършва в страната партньор, като на място идват квалифицирани лектори. Те участват в обучението и консултирането на фирмите при подготовка на техните бизнес планове, а в последствие и в реализацията на тези бизнес планове. Т.е. освен, че са преподаватели, тези консултанти, които най-често са от Швеция, играят ролята на „ментори” в бизнес развитието. Това, което фирмите усвояват, след няколко месеца, под ръководството на същите консултанти, прилагат на практика в бизнеса.

Обучението има за цел да предостави знания за:

 • Регулациите в  търговията;
 • Проучвания на пазари;
 • Разработване на бизнес план;
 • Обучение в областта на експортните продажби;
 • Разработване на експортен маркетинг и стратегии;
 • Междукултурно общуване;
 • Управление на промените.

След приключване на обучението консултантите провеждат срещи за наставничество, по време на които се прилагат на практика получените знания. Целта е да се разработи реален бизнес план; да се приложат дейности за експортен маркетинг; да се проведат срещи с клиенти и да се осъществят експортни продажби.

Последният етап от обучението е определен за провеждане на посещения в Швеция за срещи на място с потенциални клиенти, търговски партньори и създавене на бизнес контакти. По време на тези визити много често се организират и посещения на фирми в производствените им бази.

ІТМ е сертифицирана от международната организация на организациите обучаващи по търговия (IATTO) и в края на всеки курс предоставя международно признати сертификати на издържалите успешно курса участници.

Обобщените до момента резултати:

Основната цел на обучението е чрез прилагането на концепцията да се създават нови работни места и да се постигне нарастване на износа.

РЕЗУЛТАТИ от въвеждането на концепцията ITM Worldwide

Възвращаемост (средно статистически данни, получени в страните, в които се прилага концепцията): обучението на един фирмен служител за една година се изчислява на 10 000 евро (разчетите са направени на базата калкулирани разходи в Швеция. В Словения, тези разходи възлизат на 6-7 хил евро, в т.ч. включената работна заплата на служителя на словенската агениция, администриращ процеса на обучението).

След една година обученият служител осъществява износ за 500 000 евро (нарастване на износа) и съответно се появява нуждата от откриване на две-три нови работни места. Това са резултати, получени в страните, в които се прилага концепцията ITM Worldwide.

Резултати, докладвани от партньорите по време на партньорските срещи:  

Естония – Институт за маркетинг – Резултати от реализирането на програмата в Естония:

 • 26 участника стартират – 24 приключват обучението’
 • Навлизане на 26 нови чуждестранни пазари;
 • Създават 83 нови работни места;
 • Една година след участие в програмата, участниците реализират продажби в размер на 24 762 000 евро на година, от които 9 255 360 евро не са договорени предварително, износът бележи ръст от 34%.

В различните страни подходът в прилагането на програмата е различен – в Естония и в Швеция наемат безработни, които обучават и инкорпорират във фирми, производители на приоритетни експортни продукти.

В Словения избират фирми, с подходящи служители, отговарящи на съответните критерии и ги обучават.

В модела, прилаган от SPIRIT Slovenia, по-голямата част от разходите (85%) се поемат от държавата (Министерство на икономическото развитие и технологиите). Всеки от избраните участници в програмата внася депозит в размер на 15%) и поема разходите по пътуването за участие в семинарите в Швеция и в страната. През 2013 В Словения бе проведео обучение на 6-та група от МСП. До момента са преминали 56 фирми. 50% декларират че курсът е надхвърлил очакванията.

За периода 2007-2011 г. 27 словенски предприятия (това са предприятията обучени през първите две години) навлизат на 43 нови чужди пазари. Средно нарастване на приходите от продажби зад граница – за отделните години нарастването на износа в резултат от участие в обучението се движи в границите от 47% до 253%.

5 участника основават собствени фирми.

 • Разходите, вложени в прилагане на програмата, се възвръщат многократно (в Естония – за 1 година вложени 1300 000 евро, възвръщат се 24 милиона евро като нарастване на износа)

В изпълнение на проекта, представители на ИАНМСП изпълняват дейности в шест от страните участнички в проекта. Пътуванията се провеждат в период от две години, считано от септември 2012 г. Съгласно условията на проекта общия брой мобилности за българската страна е 12 мобилности, от които 5 мобилности за МСП, а представители на ИАНМСП – 7.  ИАНМСП оганизира участието на 5 представители на МСП, за селекцията на които са приложени общите изисквания:

 • Представител на МСП
 • Диплома от университет
 • Добро владеене на английски език
 • Възраст до 35 години
 • Представителя на МСП трябва да участва от началото до края на програмния период

Целта за участие на МСП е да участват в поне едно от външнотърговските обучения, които се провеждат в рамките на програмния период. Разходите за транспорт, хотелско настаняване и дневни на представителя на МСП се финансират от бюджета на проекта.

На 14-ти февруари в София ще се проведе седмата партньорска среща.

Интернет страница www.VITTIFIRST.org

—————————

International Innovation

ITM Worldwide Broshure, 2

VITTI Final Newsletter

VITTI Newsletter 8, 2014

VITTI Newsletter 7, 2014

VITTI Newsletter 6, 2013

VITTI Newsletter 5, 2013

VITTI Newsletter 4, 2013

VITTI Newsletter 3, 2013

VITTI Newsletter 2, 2012

VITTI Newsletter 1, 2012

World unique export Foundation

Страницата е редактирана последно на: 27.02.2017
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube