Съвместно предприятие ECSEL

Съвместните технологични инициативи, учредени под формата на съвместни предприятия по чл. 187 от Договора за функциониране на ЕС бяха въведени по Седма рамкова програма с цел подкрепа на научните изследвания и технологичните разработки в ключови области, които са от значение за конкурентоспособността на Европа. През следващите седем години ЕК, държавите-членки и индустриалният сектор съвместно ще осигурят инвестиции в размер на над 22 млрд. евро за иновации в сектори, в които се разкриват високотехнологични работни места. Инвестициите ще бъдат предназначени за пет публично-частни партньорства: Иновативни лекарства; Горивни клетки и водород-2; Чисто небе; Биотехнологични производства; Електронни компоненти и системи (ECSEL).  В резултат на проведени дискусии, срещи, предложения от страна на бизнеса и научните среди в периода на разработване на Иновационната стратегия за интелигентна специализация, България е заявила желание и е в процес на присъединяване към три от съвместните предприятия: ECSEL, Горивни клетки и водород-2 и Биотехнологични производства.

СП „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“ (Electronic Components and Systems for European Leadership) ECSEL (СП ECSEL) е създадено с Регламент (ЕС) № 561/2014 на Съвета на ЕС от 6 май 2014 година за периода до 31 декември 2024 г. То заменя и е приемник на съвместните предприятия ENIAC и ARTEMIS.

Желанието на България за участие в СП ECSEL се обуславя от текущите технологични и пазарни тенденции. В близките години глобалният пазар на електронни компоненти, интелигентни системи, нанотехнологии и наноелектроника ще нараства с бързи темпове, което означава, че чрез участието си в ECSEL България ще отвори нови възможности за високотехнологичния си сектор, в който има капацитет и експортен потенциал. Български фирми ще получат достъп до технологична инфраструктура и база данни, в които са инвестирани милиарди евро. Практиката показва, че след участие в съвместни проекти, МСП стават партньори и подизпълнители на големи Европейски компании, като Philips, Daimler, Siemens, Schneider Electric, и др.

Бюджетът на  ECSEL се формира и разпределя по следния начин: 25% от ЕК, 25% от национално финансиране и 50% от участниците, което е нефинансово (in kind). Националните средства се използват за финансиране само на български участници след спечелване на конкурсни процедури от консорциум, в който участва българска фирма/научна организация/. Условие за участие е сформирането на консорциум от най-малко трима участници, от три различни страни, на независими едно от друго юридически лица.

Присъединяването на Република България към ECSEL е в изпълнение  на приоритетна област №9 “Умения и иновации” от Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 г. Участието в СП ECSEL ще насърчи партньорството на българските фирми и организации с водещи европейски фирми в областта на разработването и внедряването на електронни компоненти.

Проектите на СП ЕКСЕЛ се изпълняват в различни сфери на дейност, като ИКТ технологии, нанотехнологии, интелигентна енергия, интелигентно здравеопазване, микро-електронни системи, комуникационни системи, вградени системи, интелигентна мобилност /транспорт/, радио-комуникационно оборудване, спътникови комуникации и др.

Целева група, към която са насочени очакваните резултати е следната:

–      Български иновативни фирми, научни организации и институти, БАН и институти към БАН, Висши учебни заведения.

Чрез участие в проектите по СП ЕКСЕЛ ще се  подпомогне развитието на информационните и комуникационните технологии и специфичните предимства на България в този сектор, повишаване ефикасността на фирменото управление за продуктови иновации и въвеждането на нови бизнес модели.

Повече подробности и запознаване с възможностите за участие в конкурсните процедури на СП ЕКСЕЛ може да видите на интернет-страницата на СП ЕКСЕЛ: http://ecsel.eu/web/index.php

Страницата е редактирана последно на: 25.02.2015
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube