Кандидатстване за Национален иновационен фонд 6

Правила за управление на средствата от Национален иновационен фонд ПУСНИФ 2012

Приложения към ПУСНИФ 2012

Заповед РД-16-115/01.10.2012г. относно утвърждаване на методология, методика, процедура и образци на договори по Финансова схема за подкрепа на иновативни предприятия на шеста конкурсна сесия за набиране на проекти в рамките на НИФ

Процедура за административно и финансово отчитане на проекти по НИФ

Приложения към Процедура за административно и финансово отчитане на проекти по НИФ

Методология за оценка на проекти по НИФ

Приложения към Методология за оценка на проекти по НИФ

Методика за оценка на проектите получени в рамките на 6-та конкурсна сесия на НИФ

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ НИФ 6-ТА СЕСИЯ

Актуализирана Декларация по чл. 3 и чл. 4 от Закона за МСП, обнародвана в Държавен вестник, бр.54 от 21 юни 2013 година

 

Какви типове проекти имат право за участие в конкурса?

– научно-приложни изследователски проекти
При тези проекти максималната стойност на субсидията е в размер на 500 000 лв. (255 623 евро) със срок на реализация от 12 до 36 месеца.
– технико-икономически/предпроектни проучвания

При тези проекти максималната стойност на субсидията е до 50 000 лв. (25 562 евро) за проекти със срок на реализация до 1 година.
Допълнителна субсидия е предвидено да получават:

Малко предприятие
Средно предприятие
Голямо предприятие
І Научно-приложни изследователски проекти
Промишлени изследвания 70% 60% 50%
Промишлени изследвания
при наличие на сътрудничество1:
– между предприятия;
– за големи предприятия – сътрудничество най-малко с едно МСП;
или
– сътрудничество на предприятие с изследователска организация2
80% 75% 65%
Експериментално развитие 45% 35% 25%
Експериментално развитие
при наличие насътрудничество1:
– между предприятия;
– за големи предприятия – сътрудничество най-малко с едно МСП;
или
– сътрудничество на предприятие с изследователска организация2
60% 50% 40%
ІІ Технико-икономическо (предпроектно) проучвания
Промишлени изследвания 75% 65%
Експериментално развитие 50% 40%

¹Нито едно отделно предприятие не трябва да поеме повече от 70 % от приемливите разходи по проекта.
²Изследователската организация поема най-малко 10 % от приемливите разходи по проекта.

Какви проекти не финансира фондът:

– инвестиционни проекти;
– регулярни или рутинни промени на съществуващи вече продукти;
– проекти, на които фази и дейности вече са финансирани по други донорски програми;
– проекти, съдържащи класифицирана информация, съгласно закона за защита на класифицираната информация;
– проекти от секторите на селското стопанство;
– проекти от сферата на лесовъдството, рибната промишленост;

Кой може да кандидатства за субсидия?

В конкурсна сесия за субсидиране на проект от Фонда може да участвува отделно предприятие или предприятие съвместно с други предприятия и/или изследователски организации. При съвместни проекти, в които участват и други партньори, координатор на проекта е предприятието. Предприятието, което кандидатства в конкурсната сесия, трябва да е регистриран в България търговец, по смисъла на Търговския закон.

Оценка на проектите:

Оценката на конкурсната документация ще се осъществява от Оценяващ комитет. Оценяващият комитет се състои от представители на бизнеса и науката с доказана професионална репутация. Членовете на Оценяващия комитет могат да привлекат професионално утвърдили се експерти от индустриални и научни сектори от областите, от които са кандидатстващите за субсидия.

Проектите, с които се кандидатства за субсидия трябва да отговарят на следните условия:

1. Капацитет на екипа
а) Кандидатът (и партньорите) имат организационен и технически капацитет да изпълнят дейностите по проекта;
б) Кандидатът (и партньорите) и/или предлаганите подизпълнители разполагат с подходящо оборудване, за да изпълнят предлагания проект;
в) Кандидатът (и партньорите) имат финансова възможност да съфинансират разходите по проекта.
2. Допустимост на проектната идея
а) Проектът не е насочен към рутинни (несъществени) или периодични промени на съществуващи продукти /услуги или технологии;
б) Дейностите по проекта не включват цялостно развитие, стигащо до готов пазарен продукт или услуга;
в) Проектът не е насочен към инвестиции (т.е. над 60 % от разходите по проекта са насочени към закупуване на машини, апаратура, материали, сгради и др.);
г) Описанието на проекта е достатъчно подробно и позволява да се оценят качествата, и да се наблюдава изпълнението на проекта.

Проектите се оценяват по два критерия:

Релевантност на поставения проблем и иновативност на предложеното решение
а) Доколко са ясни и конкретни целите на проекта
б) Доколко проектът е насочен към постигане на ново и значимо научно или технологично постижение
в) Доколко целите на проекта са насочени към разработване на нови продукти и услуги, които могат да намерят пазарна реализация или да се използват вътрешно от предприятието(а), участващо(и) в проекта
г) Степен, до която постигането на целите на проекта ще повлияе върху конкурентоспособността на предприятието(а), участващо(и) в проекта
д) Допълнителни ползи за обществото – принос за опазване на околната среда (икономия на енергия и невъзобновими ресурси, намаляване на вредни емисии и т.н), повишаване на безопасността на работната среда и качеството на работните места, безопасността на труда и повишаване на здравното състояние на населението, др.
е) Новата разработка води ли до промяна на технологията на производство, качеството на продукцията, която ще се произвежда в резултат на проекта, до намаляване на цената на производството, до намаляване ресурсите – материали, енергия и др.;
ж) Увеличен ли е обема, обхвата и размера на разходите на предприятието за научно- изследователска и развойна дейност.

Ефикасност на подхода
а) Адекватност на предлаганата методология (доколко избраната методология съответства на целите на проекта);
б) Правилно определяне и отчитане на научните рискове;
в) Адекватност и реалистичност на работния план;
г) Качество на екипа на проекта;
д) Качество на партньорството (допълняемост на партньорите, ефективно включване на всички партньори в проекта, създаване на устойчиви връзки с университети и научни организации);
а) Степен, в която проектът съответства на стратегическите планове за развитие на предприятието(а), участващо(и) в проекта;
б) Наличие на пазарен потенциал на разработваните нови продукти или услуги;
г) Реалистичност на плана за комерсиализация на резултатите от проекта;
д) Принос за повишаване на експортния потенциал на предприятието(а), участващо(и) в проекта;
е) Принос за развитието и квалификацията на персонала.

Относителната тежест на критериите иновативност и икономическа перспективност е еднаква.

Разходи, за които може да бъде получена субсидия (Приемливите разходи за различните типове проекти):

Научно изследователски развойни проекти
– Разходи за персонал;
– Разходи за инструменти и оборудване;
– Разходи за изследователска дейност по търговски договор, технически знания и патенти; Разходи за консултантски и равносилни на тях услуги, използвани изключително за изследователската дейност;
– Допълнителни общо-административни разходи, извършени пряко в резултат от реализирания проект;
– Други текущи разходи, включително материали, консумативи;
– Разходи за права на индустриална собственост- само за МСП;
– Разходи за одит на всеки етап от проекта. Общите разходи за одит на всички етапи на проекта не трябва да надвишават 1% от общата стойност на проекта.

Проекти за техническа осъществимост
– Разходи за персонал;
– Разходи за инструменти, материали/консумативи;
– Разходи за изследователска дейност по търговски договор, технически знания и патенти; Разходи за консултантски и равносилни на тях услуги, използвани изключително за изследователската дейност;
– Допълнителни общо-административни разходи, извършени пряко в резултат от реализирания проект;
– Разходи за права на индустриална собственост- само за МСП;
– Разходи за одит на всеки етап от проекта. Общите разходи за одит на всички етапи на проекта не трябва да надвишават 1% от общата стойност на проекта за одит на всеки етап от проекта.

Страницата е редактирана последно на: 01.02.2014
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube