ЕВРОСТАРС 3/ Европейско партньорство за иновативни МСП

Програма ЕВРОСТАРС 3/ Европейско партньорство за иновативни МСП е съвместна инициатива на ЕВРИКА и Европейската комисия (ЕК) по линия на 7-ма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие на ЕС (7РП). Целта ѝ е да осигури финансиране за пазарно ориентирани научни изследвания и експериментално развитие с активното участие на малки и средни предприятия, осъществяващи научно-развойна дейност.

Програмата ЕВРОСТАРС 3 предоставя възможност за съвместно национално и европейско финансиране на международни научноизследователски проекти. Изискването е в проекта да участват най-малко две юридически лица от различни страни-членки, като водещ партньор е „малко или средно предприятие, работещо в сферата на научноизследователската и развойна дейност”.

До две години от приключването на проекта полученият краен продукт трябва да бъде внедрен в производството или на пазара.

На 30 декември 2015 г. беше подписано Споразумение между Правителството на Република България и Секретариата на ЕВРИКА за участие в съвместната програма ЕВРОСТАРС. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) е организацията, която координира дейността по програмата в България.

Секретариатът на ЕВРИКА е изпълнителната структура, която управлява съвместната програма ЕВРОСТАРС, наблюдава изпълнението й и получава, разпределя и наблюдава финансовото участие на Общността в съвместната програма Евростарс. Секретариатът на ЕВРИКА надлежно обявява процедура за непрекъснато набиране на проекти с една или две крайни дати на година за периода 2014-2020 г. и организира централизираното оценяване на предложенията по Евростарс-2. Водещият партньор по проекта подава заявление за участие на английски език и по електронен път на интернет страницата на програмата Евростарс: https://eurostars-eureka.eu. Оценката на проектните предложения се извършва от технически експерти и Независима експертна комисия към Секретариата на ЕВРИКА в рамките на три месеца от съответната крайна дата на отворената процедура. Списъкът с класираните проекти се предлага за одобрение от Групата на високо равнище по програма Евростарс. След това всяка една от страните-членки трябва да обяви възможностите за финансиране на проектите с участие на местни организации.

 

ЕВРОСТАРС в цифри:

  • 29% от кандидатите получават финансиране
  • 75 млрд. Евро публични и частни инвестиции от 2014 г. насам
  • 45% от участниците достигат до нови пазари
  • 84% от проектите формират дълготрайни партньорства

 

За периода 2014-2020 програмата получава публичен бюджет в рамките на 400 млн. евро, като 100 млн. отпуска ЕК, а останалите средства са от националните бюджети на страните-членки.

Финансирането на участващите в тази Програма се реализира съгласно правилата за финансиране на националните програми.

Подробна информация за програмата може да бъде намерена на официалната интернет страница на ЕВРИКА 

 

 

Безплатен уебинар за предстоящата сесия на програма Eurostars

 

Презентация Евростарс – същност, цели и мисия на програмата

 

Евростарс 3 – Сесия 6/ 12.01 – 14.03.2024 г.

Евростарс 3 – Сесия 5/ 14.07 – 14.09.2023 г.

Евростарс 3 – Сесия 4 / 10.02 – 13.04.2023 г.

Как да кандидатстваме?

Правила

Мониторинг

 

Изпълнение на проекти

Информация за предходни сесии

Архив

 

Страницата е редактирана последно на: 22.02.2024
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube