ЕВРОСТАРС 3/ Европейско партньорство за иновативни МСП

Програма ЕВРОСТАРС 3/ Европейско партньорство за иновативни МСП е съвместна инициатива на ЕВРИКА и Европейската комисия (ЕК) по линия на 7-ма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие на ЕС (7РП). Целта ѝ е да осигури финансиране за пазарно ориентирани научни изследвания и експериментално развитие с активното участие на малки и средни предприятия, осъществяващи научно-развойна дейност.

Програмата ЕВРОСТАРС 3 предоставя възможност за съвместно национално и европейско финансиране на международни научноизследователски проекти. Изискването е в проекта да участват най-малко две юридически лица от различни страни-членки, като водещ партньор е „малко или средно предприятие, работещо в сферата на научноизследователската и развойна дейност”.

До две години от приключването на проекта полученият краен продукт трябва да бъде внедрен в производството или на пазара.

На 30 декември 2015 г. беше подписано Споразумение между Правителството на Република България и Секретариата на ЕВРИКА за участие в съвместната програма ЕВРОСТАРС. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) е организацията, която координира дейността по програмата в България.

Секретариатът на ЕВРИКА е изпълнителната структура, която управлява съвместната програма ЕВРОСТАРС, наблюдава изпълнението й и получава, разпределя и наблюдава финансовото участие на Общността в съвместната програма Евростарс. Секретариатът на ЕВРИКА надлежно обявява процедура за непрекъснато набиране на проекти с една или две крайни дати на година за периода 2014-2020 г. и организира централизираното оценяване на предложенията по Евростарс-2. Водещият партньор по проекта подава заявление за участие на английски език и по електронен път на интернет страницата на програмата Евростарс: https://eurostars-eureka.eu. Оценката на проектните предложения се извършва от технически експерти и Независима експертна комисия към Секретариата на ЕВРИКА в рамките на три месеца от съответната крайна дата на отворената процедура. Списъкът с класираните проекти се предлага за одобрение от Групата на високо равнище по програма Евростарс. След това всяка една от страните-членки трябва да обяви възможностите за финансиране на проектите с участие на местни организации.

 

ЕВРОСТАРС в цифри:

  • 29% от кандидатите получават финансиране
  • 75 млрд. Евро публични и частни инвестиции от 2014 г. насам
  • 45% от участниците достигат до нови пазари
  • 84% от проектите формират дълготрайни партньорства

 

За периода 2014-2020 програмата получава публичен бюджет в рамките на 400 млн. евро, като 100 млн. отпуска ЕК, а останалите средства са от националните бюджети на страните-членки.

Финансирането на участващите в тази Програма се реализира съгласно правилата за финансиране на националните програми.

 

Подробна информация за програмата може да бъде намерена на официалната интернет страница на ЕВРИКА 

 

Презентация Евростарс – същност, цели и мисия на програмата

 

Евростарс 3 – Сесия 5/ 14.07 – 14.09.2023 г.

Евростарс 3 – Сесия 4 / 10.02 – 13.04.2023 г.

Как да кандидатстваме?

Правила

Мониторинг

 

Изпълнение на проекти

Информация за предходни сесии

Архив

 

Страницата е редактирана последно на: 26.01.2023Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: