Процедура „Развитие на клъстери в България“ – BG16RFOP002-2.009

Съгласно Методологията по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България” документите за категоризиране следва да се изпратят на ИАНМСП по електронен път на електронен адрес opic@sme.government.bg, не по-късно от 24.00 ч. на 30 януари 2017 г.

Всички въпроси, свързани с процеса по категоризация на клъстерите, могат да се изпращат на електронен адрес clusters@mi.government.bg .

 


Списък на клъстерите, категоризирани от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“:

Страницата е редактирана последно на: 09.05.2017Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: