Антикорупция

Сигнали и предложения към Националния съвет по антикорупционни политики към Министерския съвет

Ревизирана препоръка на Съвета за борба с подкупването в международните търговски сделки (приета от Съвета на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие на 23 май 1997 г.

Участие на България в дейността на Работната група на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) по въпросите на корупцията в международните търговски сделки

КОНВЕНЦИЯ за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки

Брошура “Да се преборим с подкупването на чужди длъжностни лица”

Приложение Съгласувани общи елементи на наказателното законодателство и свързаните с него мерки

Вътрешни правила за прилагане на антикорупционни процедури, в т.ч. и за докладване при откриване/ установяване и/или наличие на информация за допуснати грешки, нередности, измами, злоупотреби и др. в ИАНМСП

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА работа със сигнали за корупция, злоупотреба със служебно положение, търговия с влияние и конфликт на интереси срещу служители на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката


Антикорупционни планове и отчети


Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси


 

Сигнали за корупция и конфликт на интереси:

Главен юрисконсулт
тел. +359 2 940 7995
d.doneva@sme.government.bg

 

Страницата е редактирана последно на: 12.01.2023


Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: