Антикорупция

Заповед РД-12-9/29.04.2024г. и ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за приложение на наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси в ИАНМСП – 2024

Заповед РД-12-14/15.05.2023г. и ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за приложение на наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси в ИАНМСП – 2023

Сигнали и предложения към Националния съвет по антикорупционни политики към Министерския съвет

Ревизирана препоръка на Съвета за борба с подкупването в международните търговски сделки (приета от Съвета на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие на 23 май 1997 г.

Участие на България в дейността на Работната група на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) по въпросите на корупцията в международните търговски сделки

КОНВЕНЦИЯ за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки

Информационна брошура – Конвенция ОИСР

Добра практика и насоки за изпълнение на конкретните разпоредби на Конвенцията

Препоръки на Съвета относно Конвенцията

Брошура “Да се преборим с подкупването на чужди длъжностни лица”

Приложение Съгласувани общи елементи на наказателното законодателство и свързаните с него мерки

Вътрешни правила за прилагане на антикорупционни процедури, в т.ч. и за докладване при откриване/ установяване и/или наличие на информация за допуснати грешки, нередности, измами, злоупотреби и др. в ИАНМСП

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА работа със сигнали за корупция, злоупотреба със служебно положение, търговия с влияние и конфликт на интереси срещу служители на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката


Антикорупционни планове и отчети


Архив – Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси


Регистър на декларациите по чл. 49, ал. 1 от ЗПК 

Регистър на влезлите в сила решения за установяване на конфликт на интереси по ЗПК

Регистър на актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления

Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 49, ал. 1 от ЗПК

Списък на задължените лица, неподали в срок ежегодната декларация за имущество и интереси


Сигнали за корупция и конфликт на интереси:

Гл. юрисконсулт: Красимира Тончева

тел. +359 2 940 7995

 

Страницата е редактирана последно на: 29.04.2024
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube