Обща информация

Обща информация за „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари“

Бюджет

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на  1 500 000 лв.

Стойност на ваучера

Номинална стойност 50 000 лева.

Цел

„Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа капиталовите пазари“ BG16RFOP002-2.034, е насочена към осигуряването на достъп на българските малки и средни предприятия (МСП) до финансиране от капиталовите пазари посредством предоставянето на стимули за свързване с доставчиците на услуги в областта на емитирането на ценни книжа. Целта на ваучерната схема е повишаване на капацитета на малките и средни предприятия за конкурентен, устойчив и динамично развиващ се бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари. Успешното реализиране на проекта ще допринесе за развитието на българските малки и средни предприятия (МСП) и стимулиране на основните им дейности чрез привличането на допълнителни частни инвестиции.

Очаквани резултати

Очакваният резултат е минимум 30 предприятия да получат ваучери, с които да обезпечат подготовката на проспект за емитиране на ценни книжа от посредника, както и пласирането на ценните книжа в страната и чужбина. В резултат се очаква набирането на над 15 000 000 лв. допълнителни инвестиции в малките и средни предприятия. Минималното изискване за да бъде изплатен ваучера е успешното емитиране на ценни книжа от минимум 500 000 лева.

Срокове

Приемът ще продължи 24 месеца от обявяването му до 16.30 ч. на 15.10.2020 г. При изчерпване на заделения ресурс, своевременно ще бъде подписан нов договор за предоставяне на допълнителни средства по Ваучерната схема.

В срок от 10 работни дни от подаването на всяко предложение, екипът за управление на проекта извършва оценка по реда на постъпване на заявленията за участие.

Одобрените кандидати ще получат ваучер на стойност 50 000 лв., за използване на консултантски услуги от лицензираните инвестиционни посредници одобрени от КФН. В случай, че бъдат получени повече от 30 проектни предложения се съставя „резервен списък“.

Максималната продължителност на изпълнение на дейностите/услугите по ваучера е 9 месеца след издаването на ваучера. През този периода предприятията трябва да получат:

(1) одобрение на инвестиционния проспект за емитиране на ценни книжа от КФН, и

(2  да осъществят успешна емисия за набиране на капитал (първично публично предлагане) чрез фондовата борса или чрез метода букбилдинг.

След приключване на публичното предлагане емисията следва да бъде регистрирана на някой от пазарите, организирани от Българска фондова борса – София.

Стойността на ваучера ще бъде изплатена само при осъществяването на успешна емисия. За успешна емисия се счита набирането на капитал равен на или по-голям от 500 000 лв.

В случай, че гореописаните дейности не бъдат изпълнени в упоменатия срок, ваучерът автоматично се пренасочва към предприятие от „резервния списък“.

 

Допустими кандидати

Допустими кандидати са микро, малки или средни предприятия, които развиват своята основна икономическа дейност в една от групите дейности, определени в Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020, като високотехнологични, средно високотехнологични, нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства или интензивни на знание услуги.

Механизъм на изпълнение на ваучерната схема.

ИАНМСП стартира процедура по набиране на проектни предложения по Ваучерната схема;

Предприятията-кандидати МСП провеждат процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на ПМС 160 от 1 юли 2016 г., за избор на лицензиран инвестиционен посредник;

Предприятията-кандидати МСП подават заявление за кандидатстване по електронен път през ИСУН 2020;

ИАНМСП извършва оценка за допустимост на получените проектни предложения за участие във ваучерната схема на два етапа в срок от 10 работни дни от постъпването. Първият етап е проверка на критериите за допустимост на получените формуляри за участие, а вторият етап е проверка на документите от проведената процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на ПМС 160 от 1 юли 2016 г., за избор на лицензиран инвестиционен посредник;

Първите 30 одобрените кандидати получават ваучер на стойност 50 000 лв, за предоставяне на консултантски услуги от лицензираните инвестиционни посредници към КФН;

Съставя се резервен списък с одобрените предприятия след първите 30;

Инвестиционният посредник отчита изпълнението на услугите в съответните отчетни форми през ИСУН 2020, указани от ИАНМСП в пакета документи за кандидатстване и изпълнение, публикувани на електронния адрес на агенцията и в ИСУН 2020;

След подаването на искане за плащане, ИАНМСП извършва документална проверка в срок от 5 работни дни;

Стойността на ваучера се изплаща само при успешна осъществена емисия за набиране на капитал в размер не по-малък от 500 000 лв.

Страницата е редактирана последно на: 15.10.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube