Проект BG16RFOP002-2.052-0002-С01 “Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и чужбина”

Наименование на проект: “Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и чужбина”

Номер на проект: BG16RFOP002-2.052-0002-С01

Обща стойност на проекта: 4 142 000,00 лева (четири милиона сто четиридесет и две хиляди лева)

Проект “Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и чужбина” се реализира по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.052 “Реализация на мерки за интернационализация на българските малки и средни предприятия чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)”.

  • Цели:

Основна цел на проекта:

Основната цел на ИАНМСП е осигуряване на подкрепа за интернационализация на българските предприятия, чрез предоставяне на услуги, които да подпомогнат тяхното устойчиво развитие, успешно интегриране в европейската и световна икономика и да разширят присъствието им на приоритетни пазари. Изпълнението на настоящия проект цели да укрепи и разшири позициите на българските фирми на чуждестранни пазари, основният от които е Единният пазар на ЕС, както и да подпомогне позиционирането на български стоки на нови чуждестранни пазари.

Специфична цел:

Специфичната цел на проектното предложение е да се подпомогнат експортните дейности на малките и средни предприятия в България, да се даде възможност за установяване на преки контакти с чуждестранни партньори на организираното присъствие на панаири, изложения и конференции.

Изпълнението на проекта ще въздейства положително върху увеличението на износа, разширяването на пазарите на местните фирми и върху повишаване ефективността на тяхната дейност. 

Чрез реализацията на настоящия проект и постигането на заложените в него цели, ИАНМСП като институционален бенефициент, ще съумее по-добре да отговори на потребностите на българските предприятия, ще разшири обхвата и обема на предоставяните услуги, ще подобри качеството на услугите посредством разширяване и утвърждаване на присъствието на МСП на чужди пазари.

Основни дейности:

  • Участие на специализирани международни панаири и изложения в чужбина

С изпълнение на дейността ще се осигурят условия за МСП за установяване на преки контакти и търговски връзки с дистрибутори и доставчици на външни пазари. Също така ще им се даде възможност за натрупване на опит и знания за адаптиране към изискванията на пазара, въвеждане на добри практики и иновации в производствения процес, което води до повишаване на конкурентоспособността на фирмата и на сектора като цяло. Изпълнението на дейността ще допринесе пряко за изпълнение на индикатора за резултат “Обем на износа на стоки и услуги, реализиран от МСП” на инвестиционен приоритет 2.2 “Капацитет за растеж на МСП” на ОПИК. Изпълнението на дейността ще повлияе положително върху изпълнението на останалите индикатори “Производителност на МСП” и “Брой предприятия, които получават нефинансова подкрепа”. Достъпа до нови пазари, осъществяване на нови бизнес контакти ще доведе до сключване на външнотърговски споразумения , а от там до увеличаване на обема на износ на стоки и услуги, реализиран от МСП, както и увеличаването на броя заети лица. Някои предприятия ще увеличат производителността си с използване на нови технологии, подобрен маркетинг и нови стратегии за продажби. Също така, споделеният опит на агенцията и самото присъствие на организираното от ИАНМСП представяне на участниците представлява ноу хау или нефинансова подкрепа, което МСП могат да използват и в бъдеще за самостоятелно участие в международни панаири и изложби. Това от своя страна ще създаде устойчивост на резултатите след приключване на дейността.

ИАНМСП ще сключи договор с всяка фирма-участник, като крайните бенефициенти може процентно да съфинансират разходите като наем площ/изложбена конструкция и/или други разходи, свързани с изложението.

Схематично процедурата за подбор на участниците е следната: публикуване на актуална  индикативна програма на международни панаири, на правила и документи за участие, събиране на заявления за интерес за участие в конкретна проява, оценка за допустимост на получените заявления за участие в рамките на прогнозирания бюджет, сключване на договор, организиране и провеждане на самото участие. За да е ефективна помощта, финансова и нефинансова, е много важно конкретното предприятие да не участва само веднъж в организирано мероприятие. Ще има възможност МСП да участват повече от веднъж, за да се създаде устойчивост пред сериозни партньори, което от своя страна ще доведе до максимално добри резултати. Срокът на дейността е максимален, тъй като броят и времето на организиране на панаирите е индикативен и подлежи на промяна за времето на изпълнение на проекта. Бюджетът в индикативната програма е определен на база цени на организаторите на панаири и на база минал опит.

Очаквани резултатите от изпълнението на дейността са следните:

Брой международни панаири, на които ИАНМСП ще организира участие на МСП – 15 бр.

Брой МСП участвали в международни панаири – 90 бр.

  • Индивидуално участие на специализирани международни панаири и изложби в България

Дейността е обусловена от факта, че участието на специализирани международни панаири и изложения в България е насочено основно към малки и средни предприятия, които имат интерес и искат да натрупат опит за участие в международни изложби. Участието им на панаири и изложения в България ще им даде възможност да създадат контакти и да намерят пазар за своята продукция. Също така ще получат знания и умения за това, какво се изисква от участниците. Следваща стъпка е участие на панаири и изложения в чужбина и създаване на външнотърговски контакти и възможности за износ.

Участието на МСП в панаири и изложения в България предоставя възможност на българските предприятия да представят нови продукти, да разширят пазарите си, да осъществяват контакти с потенциални партньори. Дейността съответства на принципите на ефективност и ефикасност на ОПИК 2014-2020 и изпълнението й ще надгради вече постигнатите резултати от ИАНМСП през предишния проект. За периода октомври 2016 г. – октомври 2018 г. от ИАНМСП бяха организирани 17 панаири и изложения в България с 169 предприятия. Съгласно проведен анализ от страна на ИАНМСП, удовлетвореността и полезността от участието на МСП са получили висока оценка.

Разходите по организация на участие на МСП на панаири и изложения в България са значително по-ниски, но ефектът на въздействие е сравнително висок.

Основните панаири и изложения в България, към които е проявен интерес от страна на МСП, са в секторите индустриални технологии и оборудване, дентално и медицинско оборудване, мебели и обзавеждане, полиграфическа и издателска дейност, строителство и строителни материали и др. Изготвена е индикативна програма за участие на панаири и изложения в България за периода на изпълнение на проекта, която ще се актуализира при необходимост и актуалният вариант ще се публикува на електронната страница на Агенцията.

Очакван резултат:

С изпълнение на дейността ще се осигурят условия за МСП за установяване на преки контакти и търговски връзки с дистрибутори, доставчици и крайни потребители на местния пазар. Също така ще им се даде възможност за натрупване на опит и знания за адаптиране към изискванията на пазара, въвеждане на добри практики и иновации в производствения процес, което води до повишаване на конкурентоспособността на фирмата и на сектора като цяло. Изпълнението на дейността ще допринесе пряко за изпълнение на индикатора за резултат “Обем на износа на стоки и услуги, реализиран от МСП” на инвестиционен приоритет 2.2 “Капацитет за растеж на МСП” на ОПИК. Изпълнението на дейността ще повлияе положително върху изпълнението на останалите индикатори “Производителност на МСП” и “Брой предприятия, които получават нефинансова подкрепа”. Достъпа до нови пазари, осъществяване на нови бизнес контакти ще доведе до сключване на външнотърговски споразумения, а от там до увеличаване на обема на износ на стоки и услуги, реализиран от МСП, както и увеличаването на броя заети лица. Някои предприятия ще увеличат производителността си с използване на нови технологии, подобрен маркетинг и нови стратегии за продажби.

Схематично процедурата за подбор на участниците е следната: публикуване на актуална  индикативна програма на международни панаири, на правила и документи за участие, събиране на заявления за интерес за участие в конкретна проява, оценка за допустимост на получените заявления за участие в рамките на прогнозирания бюджет, сключване на договор, организиране и провеждане на самото участие. Бюджетът в индикативната програма е определен на база цени на организаторите на панаири и на база предишен опит.

Очаквани резултатите от изпълнението на дейността са следните:

Брой международни панаири, на които ИАНМСП е организирала участие на МСП – 8 бр.

Брой МСП участвали в международни панаири – 40 бр.

  • Организиране, провеждане и участие на специализирани конференции в страната и в чужбина

Дейността се дължи на силния заявен интерес от предприятия, предимно от информационния и комуникационно технологичния сектор, както и на успешни участия на конференции на Агенцията за промотиране на българските производители на стоки и услуги в различни конференции в България и чужбина. Участието на МСП на конференции и форуми ще даде възможност на участниците да посетят лекции на много високо ниво, така и уъркшопи за усъвършенстване на практическите умения, обмяна на опит с водещи професионалисти и фирми в бранша,  възможностите за разработка на съвместни бизнес решения и проекти. Усилията на ИАНМСП като съорганизатор са насочени към стимулиране на МСП да осъществят успешна комуникация с други делови среди в региона, страната и света, което в дългосрочен аспект ще допринесе за доброто  позициониране на българските МСП на световния пазар.

Конференциите дават възможност на участващите компании да обменят опит и контакти със свои колеги от други страни и да започнат бизнес с тях, а също предлагат услуги по отношение на нововъведения и иновативни похвати насочени към развитието на всички отрасли и сектори и включват трансфер на ноу-хау, чрез обмен на опит и обучение на квалифициран персонал върху нови методи, процедури и техники за развитието на  пазарите и проектиране на нови бизнес процеси и глобални тенденции.

Участниците ще имат възможност да посетят лекции, презентации, дискусии, форуми и др. на високо ниво, уъркшопи за усъвършенстване на практическите умения, обмяна на опит с водещи фирми в бранша за възможностите за разработка на съвместни бизнес решения, проекти и др.

Очакван резултат:

С изпълнение на дейността ще се осигурят условия за МСП за установяване на преки контакти и търговски връзки с дистрибутори, доставчици и крайни потребители. Също така ще им се даде възможност за натрупване на опит и знания, за адаптиране към изискванията на пазара, въвеждане на добри практики и иновации в производствения процес, което води до повишаване на конкурентоспособността на фирмата и на сектора като цяло. Изпълнението на дейността ще допринесе пряко за изпълнение на индикатора за резултат “Обем на износа на стоки и услуги, реализиран от МСП” на инвестиционен приоритет 2.2 “Капацитет за растеж на МСП” на ОПИК. Изпълнението на дейността ще повлияе положително върху изпълнението на останалите индикатори “Производителност на МСП” и “Брой предприятия, които получават нефинансова подкрепа”. Достъпа до нови пазари, осъществяване на нови бизнес контакти ще доведе до сключване на външнотърговски споразумения , а от там до увеличаване на обема на износ на стоки и услуги, реализиран от МСП, както и увеличаването на броя заети лица. Някои предприятия ще увеличат производителността си с използване на нови технологии, подобрен маркетинг и нови стратегии за продажби.

Схематично процедурата за подбор на участниците е следната: публикуване на актуална  индикативна програма на конференции в страната, на условия за участие, събиране на заявления за интерес за участие в конкретна проява, организиране и провеждане на самото участие.

Очаквани резултатите от изпълнението на дейността са следните:

Брой международни конференции в страната, на които ИАНМСП е организирала участие на български МСП – 4 броя.

Брой МСП участвали в  международни конференции в страната – 20 бр.

Страницата е редактирана последно на: 18.07.2019
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube