Проект „Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и чуждестранни купувачи“

Наименование на проект: „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“

Номер на проект: BG16RFOP002-2.052-0001

Обща стойност на проекта: 2 100 000,00 лв.

Проект „Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и чуждестранни купувачи“ се реализира по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.052 „Реализация на мерки за интернационализация на българските малки и средни предприятия чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)“, приоритетна ос „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, с чието финансиране ще бъдат реализирани дейности в подкрепа на интернационализацията и повишаване конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия.

  1. Цели:

А. Основна цел на проекта:

Насърчаване на интернационализацията на българската икономика чрез улесняване на достъпа на българските малки и средни предприятия до целеви външни пазари и осигуряване на условия за доброто им позициониране и устойчиво присъствие в международен мащаб.

Б. Специфична цел на проекта:

Прилагане на мерки за подпомагане на интернационализацията, чрез организацията на международни прояви като търговски мисии, бизнес форуми, конференции, двустранни срещи и други, които целят да подпомогнат малките и средни предприятия в България (производители и износители), притежаващи експортни възможности, в установяването на преки контакти с потенциални техни чуждестранни партньори и създаване или разширяване на резултатно търговско и производствено сътрудничество.

Изпълнението на целите на проекта ще спомогне за подобряване на възможностите за работа на българския бизнес на интензивно конкурентни пазари, внедряване на добри производствени и търговски практики, постигане на съответствие при експортноориентираните български сектори, повишаване на конкурентоспособността на българските продукти и услуги, увеличаване обема на българския износ – стоки и услуги, устойчиво присъствие на българските МСП на външни пазари и др. Като резултат ще се подобри конкурентоспособността на българската икономика като цяло и ще се подпомогне нейното популяризиране сред чуждите предприемачи.

  • Основни дейности:

А. Организиране на търговски мисии в чужбина

Дейността е насочена към увеличаване обема на българския износ на приоритетни чужди пазари чрез запознаване на място със специфичните качествени изисквания за отделните стокови групи, внедряване на добри производствени и търговски практики, повишаване на експортната култура, трансфер на знания и технологии, адаптиране на стоките и услугите към съответния пазар и др. Чрез посещения на място за българските предприятия се създава възможност за осъществяване на преки контакти и създаване на бизнес партньорства с потенциални техни партньори.

Очакван резултат:

  • 15 бр. организирани и проведени търговски мисии;
  • 150 бр. микро, малки и средни предприятия-участници.

Б. Организиране в България на бизнес форуми, конференции, контактни борси и други прояви за създаване на бизнес партньорства

Дейността включва провеждането на прояви като бизнес форуми, конференции, контактни борси и други прояви за създаване на бизнес партньорства (нетуъркинг прояви/събития) с участието на български и чуждестранни фирми, като се разкриват допълнителни възможности за насърчаване на търговското и производствено сътрудничество между български предприятия и техни чуждестранни партньори.

Очакван резултат:

  • 22 бр. организирани и проведени бизнес форуми, конференции, контактни борси и други прояви в страната;
  • 600 бр. микро, малки и средни предприятия-участници.

Страницата е редактирана последно на: 23.07.2019
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube