Официалният сайт на ИАНМСП е единственият достоверен източник за получаване на информация във връзка с изпълнението на нейните проекти.


 

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), информира всички заинтересовани страни във връзка с изпълнението на проект №BG16RFOP002-2.15-0002 с наименование Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП) по процедура BG16RFOP002-2.015 – Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия (МСП), чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от ИАНМСП по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, че всякаква информация свързана с горецитирания проект е налична и се актуализира, единствено на официалната страница на Агенцията – https://www.sme.government.bg/.

ИАНМСП не носи отговорност за достоверността на информацията, която се публикува на сайтове, различни от този на Агенцията.

Страницата е редактирана последно на: 13.01.2020
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube