BG16RFOP002-2.083 “ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) НА МСП”

Условия за кандидатстване

Заповед за публично обявяване на пакета документи

Въпроси/отговори

/Кандидатите МСП ще имат възможност да задават въпроси, свързани с кандидатстването, изпълнението и отчитането на процедурата на електронен адрес: Voucher.ict@sme.government.bg до 5 дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват на интернет страницата на ИАНМСП, както и в ИСУН 2020, в 2-двудневен срок от получаването им, но не по-късно от 3 дни преди изтичането на срока за кандидатстване. Разясненията, които се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по ваучерната схема въпроси./

МЕЖДИННО КЛАСИРАНЕ ПО ПЪРВА ОЦЕНИТЕЛНА СЕСИЯ ПО ПРОЦЕДУРА № BG16RFOP002-2.083 “ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ”

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ СЛЕД ОЦЕНКАТА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ВАУЧЕР ТИП 1

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ СЛЕД ОЦЕНКАТА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ВАУЧЕР ТИП 2

СПИСЪК НА ОТХВЪРЛЕНИТЕ КАНДИДАТИ СЛЕД ОЦЕНКАТА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА

ДО КАНДИДАТИ, КОИТО СА ОДОБРЕНИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ВАУЧЕРИ ТИП 1 И ТИП 2 ОТ МЕЖДИННО КЛАСИРАНЕ ПО ПЪРВА ОЦЕНИТЕЛНА СЕСИЯ ПО ПРОЦЕДУРА № BG16RFOP002-2.083 “ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ”, СА ИЗПРАТЕНИ ПОКАНИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАУЧЕРИ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ, СЪГЛАСНО УСЛАВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ.

СЛЕД КАТО ПОЛУЧЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ СЕ РАЗГЛЕДАТ ОТ ОЦЕНИТЕЛНАТА КОМИСИЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЩЕ УВЕДОМИ ПО ЕЛЕКТТОРННА ПОЩА И/ИЛИ ТЕЛЕФОН КАНДИДАТИ ЗА ДАТАТА И ЧАСЪТ НА ВРЪЧВАНЕ НА ВАУЧЕРИТЕ.

Начин на кандидатстване по проект BG16RFOP002-2.083 “ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) НА МСП”

 

Страницата е редактирана последно на: 23.09.2020

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: