BG16RFOP002-2.083 “ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”

Условия за кандидатстване

Заповед за публично обявяване на пакета документи

Въпроси/отговори

/Кандидатите МСП ще имат възможност да задават въпроси, свързани с кандидатстването, изпълнението и отчитането на процедурата на електронен адрес: Voucher.ict@sme.government.bg до 5 дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват на интернет страницата на ИАНМСП, както и в ИСУН 2020, в 2-двудневен срок от получаването им, но не по-късно от 3 дни преди изтичането на срока за кандидатстване. Разясненията, които се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по ваучерната схема въпроси./

ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ ПО ДЕСЕТА ОЦЕНИТЕЛНА СЕСИЯ ПО ПРОЦЕДУРА № BG16RFOP002-2.083 “ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”

ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ ПО ДЕВЕТА ОЦЕНИТЕЛНА СЕСИЯ ПО ПРОЦЕДУРА № BG16RFOP002-2.083 “ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”

ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ ПО ОСМА ОЦЕНИТЕЛНА СЕСИЯ ПО ПРОЦЕДУРА № BG16RFOP002-2.083 “ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”

ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ ПО СЕДМА ОЦЕНИТЕЛНА СЕСИЯ ПО ПРОЦЕДУРА № BG16RFOP002-2.083 “ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”

ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ ПО ШЕСТА ОЦЕНИТЕЛНА СЕСИЯ ПО ПРОЦЕДУРА № BG16RFOP002-2.083 “ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”

ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ ПО ПЕТА ОЦЕНИТЕЛНА СЕСИЯ ПО ПРОЦЕДУРА № BG16RFOP002-2.083 “ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”

ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ ПО ЧЕТВЪРТА ОЦЕНИТЕЛНА СЕСИЯ ПО ПРОЦЕДУРА № BG16RFOP002-2.083 “ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ” (коригирано)

ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ ПО ТРЕТА ОЦЕНИТЕЛНА СЕСИЯ ПО ПРОЦЕДУРА № BG16RFOP002-2.083 “ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ” (коригирано 2)

ПРЕЗЕНТАЦИИ ОТ ПРОВЕДЕНА ОНЛАЙН ПУБЛИЧНА СРЕЩА И УЕБИНАР НА 31.03.2021 г.

ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ ПО ВТОРА ОЦЕНИТЕЛНА СЕСИЯ ПО ПРОЦЕДУРА № BG16RFOP002-2.083 “ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ” (коригирано)

Лога за информационна табела по процедура №BG16RFOP002-2.083 “Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии”

Примерна информационна табела с формат А3 по процедура BG16RFOP002-2.083 “ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”

РАЗЯСНЕНИЕ относно процеса по отчитане (платежните документи издадени между доставчик  и кандидат на ИКТ услуги и третирането на ДДС)

Разяснение при попълването и представянето на Приложение 2 ПИ и Приложение 3 ПИ от кандидатите и доставчиците на ИКТ услуги

ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ ПО ПЪРВА ОЦЕНИТЕЛНА СЕСИЯ ПО ПРОЦЕДУРА № BG16RFOP002-2.083 “ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”

МЕЖДИННО КЛАСИРАНЕ ПО ПЪРВА ОЦЕНИТЕЛНА СЕСИЯ ПО ПРОЦЕДУРА № BG16RFOP002-2.083 “ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ”

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ СЛЕД ОЦЕНКАТА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ВАУЧЕР ТИП 1

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ СЛЕД ОЦЕНКАТА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ВАУЧЕР ТИП 2

СПИСЪК НА ОТХВЪРЛЕНИТЕ КАНДИДАТИ СЛЕД ОЦЕНКАТА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА

ДО КАНДИДАТИ, КОИТО СА ОДОБРЕНИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ВАУЧЕРИ ТИП 1 И ТИП 2 ОТ МЕЖДИННО КЛАСИРАНЕ ПО ПЪРВА ОЦЕНИТЕЛНА СЕСИЯ ПО ПРОЦЕДУРА № BG16RFOP002-2.083 “ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ”, СА ИЗПРАТЕНИ ПОКАНИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАУЧЕРИ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ, СЪГЛАСНО УСЛАВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ.

СЛЕД КАТО ПОЛУЧЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ СЕ РАЗГЛЕДАТ ОТ ОЦЕНИТЕЛНАТА КОМИСИЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЩЕ УВЕДОМИ ПО ЕЛЕКТТОРННА ПОЩА И/ИЛИ ТЕЛЕФОН КАНДИДАТИ ЗА ДАТАТА И ЧАСЪТ НА ВРЪЧВАНЕ НА ВАУЧЕРИТЕ.

МЕЖДИННО КЛАСИРАНЕ ПО ВТОРА ОЦЕНИТЕЛНА СЕСИЯ ПО ПРОЦЕДУРА № BG16RFOP002-2.083 “ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ”

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ СЛЕД ОЦЕНКАТА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ВАУЧЕР ТИП 1 – ОС 2

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ СЛЕД ОЦЕНКАТА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ВАУЧЕР ТИП 2 – ОС 2

СПИСЪК НА ОТХВЪРЛЕНИТЕ КАНДИДАТИ СЛЕД ОЦЕНКАТА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА – ОС 2

МЕЖДИННО КЛАСИРАНЕ ПО ТРЕТА ОЦЕНИТЕЛНА СЕСИЯ ПО ПРОЦЕДУРА № BG16RFOP002-2.083 “ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ”

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ СЛЕД ОЦЕНКАТА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ВАУЧЕР ТИП 1 – ОС 3

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ СЛЕД ОЦЕНКАТА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ВАУЧЕР ТИП 2 – ОС 3

СПИСЪК НА ОТХВЪРЛЕНИТЕ КАНДИДАТИ СЛЕД ОЦЕНКАТА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА – ОС 3 – коригиран

МЕЖДИННО КЛАСИРАНЕ ПО ЧЕТВЪРТА ОЦЕНИТЕЛНА СЕСИЯ ПО ПРОЦЕДУРА № BG16RFOP002-2.083 “ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ СЛЕД ОЦЕНКАТА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ВАУЧЕР ТИП 1 – ОС 4

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ СЛЕД ОЦЕНКАТА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ВАУЧЕР ТИП 2 – ОС 4

СПИСЪК НА ОТХВЪРЛЕНИТЕ КАНДИДАТИ СЛЕД ОЦЕНКАТА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА – ОС 4

МЕЖДИННО КЛАСИРАНЕ ПО ПЕТА ОЦЕНИТЕЛНА СЕСИЯ ПО ПРОЦЕДУРА № BG16RFOP002-2.083 “ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ СЛЕД ОЦЕНКАТА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ВАУЧЕР ТИП 1 – ОС 5

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ СЛЕД ОЦЕНКАТА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ВАУЧЕР ТИП 2 – ОС 5

СПИСЪК НА ОТХВЪРЛЕНИТЕ КАНДИДАТИ СЛЕД ОЦЕНКАТА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА – ОС 5

Начин на кандидатстване по проект BG16RFOP002-2.083 “ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) НА МСП”

 

Страницата е редактирана последно на: 06.08.2021

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: