Функции и отговорности

Изпълнителният директор:

 • осъществява правомощията по чл. 7 от Закона за малките и средните предприятия, като:
 • изпълнява държавната политика за насърчаване на малките и средните предприятия;
 • участва в разработването и дава становища по проекти на нормативни актове и международни договори, които са свързани с насърчаване на малките и средните предприятия, и анализира въздействието на нормативните актове в тази област;
 • организира и координира разработването и изпълнението на проекти от годишните програми за прилагане на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия;
 • организира и координира разработването и изпълнението на проекти и програми, насочени към райони за целенасочено въздействие и към групи в неравностойно положение на пазара на труда;
 • извършва информационно обслужване на малките и средните предприятия и на предприятията – кандидати по програми и проекти, финансирани от Европейския съюз и от други донори;
 • извършва проучвания и анализ на конкретни фактори, въздействащи върху условията за осъществяване на стопанска дейност от предприятията;
 • организира курсове за обучение и семинари за малки и средни предприятия и за повишаване на търговските умения и опит;
 • съдейства за инвестирането в малки и средни предприятия от чуждестранни и местни физически и юридически лица съвместно с Българската агенция за инвестиции;
 • осъществява сътрудничество с местни, чуждестранни и международни правителствени и неправителствени организации, извършващи дейности за развитие и насърчаване на малките и средните предприятия;
 • организира изграждането и поддържането на информационна система;
 • при възлагане от Министерския съвет организира и координира изграждането и дейността на междинно звено по оперативна програма на Националния план за развитие на Република България;
 • изпълнява мерки и проекти за реализиране на държавната политика в областта на иновациите;
 • извършва и други дейности, насочени към стимулиране развитието на конкурентоспособни малки и средни предприятия;
 • изготвя и представя на министъра на икономиката доклади, при поискване, и ежегоден доклад за дейността на Агенцията, включващи изводи и предложения за подобряване на политиката за насърчаване на малките и средните предприятия и нейното реализиране;
 • изготвя и представя на министъра на икономиката програма за дейността на Агенцията за следващата календарна година;
 • участва в разработването и изпълнението на мерките от годишните програми за прилагане на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия; осигурява дейността на звеното за мониторинг на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014 – 2020 и представя на министъра на икономиката мониторингов доклад на звеното;
 • носи отговорност за управлението на бюджета на Агенцията и за законосъобразното и целесъобразното разходване на бюджетните средства;
 • определя и организира провеждането на информационната политика, като осигурява публичност и прозрачност на дейността на Агенцията;

 

Главният секретар:

Координира и контролира административните звена за точното спазване на нормативните актове и на законовите разпореждания на изпълнителния директор, като:

 • отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на администрацията;
 • организира, ръководи, координира, контролира, отчита се и носи отговорност пред изпълнителния директор за дейността и за изпълнението на задачите на администрацията;
 • организира разпределянето на задачите за изпълнение между административните звена на Агенцията;
 • представлява Агенцията в случаите, когато изрично е упълномощен от изпълнителния директор;
 • координира и контролира дейността по ползването и управлението на държавната собственост, предоставена на Агенцията;
 • създава условия за нормална и ефективна работа на звената в Агенцията, организира и координира административното обслужване на физическите и юридическите лица и предоставянето на информация на органите на държавна власт;
 • организира изготвянето в срок на докладите по чл. 6, ал. 1, т. 2 и на програмата по чл. 6, ал. 1, т. 3 и изготвя годишен доклад за състоянието на администрацията;
 • осъществява общия контрол за изпълнението на възложените задачи;
 • осъществява взаимодействие с главния секретар на Министерството на икономиката;
 • утвърждава длъжностните характеристики на служителите;
 • организира работата с предложенията и сигналите в съответствие с разпоредбите на глава осма от Административно процесуалния кодекс.

 

Дирекция “Развитие на малките и средните предприятия

 • осъществява комуникация с бизнеса в лицето на отделни фирми, клъстери, браншови камари, работодателски и други организации, представляващи обединения на компании на различен принцип;
 • информира стопанските субекти за идеите и политиките на Министерството на икономиката и подпомага тяхното прилагане;
 • дава обратна връзка и предложения от бизнеса към Министерството на икономиката относно прилаганите политики и подобряването на бизнес средата като цяло;
 • координира и съгласува дейността си със специализираните дирекции на Министерството на икономиката и с други държавни структури и институции;
 • осъществява взаимодействие с общинските администрации и общинските съвети с цел реализиране на съвместни инициативи за насърчаване развитието на малките и средните предприятия на общинско ниво;
 • координира сътрудничеството на Агенцията с неправителствените организации и с други сдружения на бизнеса и изготвя мотивирани предложения за оптимизиране на съвместната дейност и повишаване на качеството и релевантността на предоставяните услуги на българските предприятия;
 • съдейства за създаване на секторни стратегии и политики;
 • участва активно в развитието на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност, гарантиране на устойчив растеж и подготовка за излизане на външни пазари;
 • организира различни видове индивидуални и групови обучения, семинари и други форми за споделяне на опит с цел придобиване на предприемачески умения, умения по фирмено управление и външнотърговски умения, както и за създаване на капацитет у предприемачите за пълноценно участие в Структурните фондове и програмите на Европейския съюз;
 • разработва концепции, анализира и прилага мерки и инструменти за развитие на експортния потенциал на малките и средните предприятия;
 • проучва възможностите и информира малките и средните предприятия за източниците на финансиране, като извършва информационно обслужване на малките и средните предприятия и на предприятията – кандидати по програми и проекти, финансирани от Европейския съюз и от други донори;
 • съдейства за инвестирането в малките и средните предприятия от чуждестранни и местни физически и юридически лица съвместно с Българската агенция за инвестиции;
 • осъществява контрол и административно и финансово управление на програми и проекти, изпълнявани от Агенцията, и участва в разработването на системи и правила за управление на средствата, отпуснати по съответните програми и проекти;
 • подготвя и участва в реализацията на международни проекти, програми и инициативи, свързани с технологичната и иновационната политика;
 • изготвя и внася в Министерството на икономиката предложения за промени в нормативни актове и други документи, свързани с иновационната политика и с подобряване на бизнес средата;
 • изпълнява проекти, финансирани от държавния бюджет или от донорски програми;
 • участва в разработването, организира и координира изпълнението на мерките от годишните програми за прилагане на Националната стратегия за насърчаване развитието на малките и средните предприятия съобразно функциите на дирекцията;
 • изпълнява функциите на междинен орган по Приоритетна ос 3 “Насърчаване на частния сектор” от Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения Европейски съюз;
 • участва в разработването и дава становища по проекти на нормативни актове и международни договори, които са свързани с насърчаване на малките и средните предприятия, и анализира въздействието на нормативните актове в тази област;
 • извършва правнонормативното обслужване, в т. ч. процесуалното представителство по специфични дела, по които Агенцията е страна, във връзка със специализираната дейност на дирекцията.

 

Дирекция “Интернационализация на малките и средните предприятия”:

 • участва в разработването, организира и координира изпълнението на мерките от Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия и годишните програми за нейното прилагане съобразно функциите на дирекцията;
 • координира и организира дейността на Агенцията по изпълнение на поетите ангажименти в рамките на регионални и международни организации, в т. ч. Централноевропейската инициатива, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Черноморското икономическо сътрудничество, Балканския регионален център за насърчаване на търговията, Международния търговски център (УНКТАД), Световната търговска организация и др.;
 • поддържа и развива сътрудничеството с местни, чуждестранни и международни организации в областта на информационното и консултантското обслужване и насърчаването на интернационализацията на малките и средните предприятия;
 • анализира мерките за интернационализация на малките и средните предприятия, реализирани от дирекцията, и изготвя предложения за подобряване на тяхната ефективност;
 • изпълнява проекти, финансирани от държавния бюджет или от донорски програми;
 • осъществява взаимодействие с общинските администрации и общинските съвети с цел реализиране на съвместни инициативи за насърчаване интернационализацията на малките и средните предприятия на общинско ниво;
 • координира и съгласува дейността си със специализираните дирекции на Министерството на икономиката, със службите по търговско-икономическите въпроси на България в чужбина и с други държавни структури и институции;
 • планира, подготвя, осъществява и координира организацията на промоционалните прояви – търговски мисии, двустранни срещи, “Дни на България”, съпътстващи посещения на специализирани изложения и организиране на други инициативи за популяризиране на българското производство, делегации, съпровождащи посещения на официални лица в чужбина, двустранни икономически форуми в България и други изяви за промоция на малките и средните предприятия;
 • предлага и реализира програми за представяне на българския икономически потенциал;
 • разработва концепции, анализира и прилага мерки и инструменти за засилване присъствието на българските експортно ориентирани продукти на международните пазари;
 • разработва годишни програми и реализира национални участия на фирмено ниво в международни търговски панаири и специализирани международни изложения;
 • подготвя, предоставя и актуализира информация за публикуване на интернет страницата на Агенцията;
 • предоставя информация по конкретни запитвания на малки и средни предприятия;
 • съдейства на малките и средните предприятия за осъществяване на контакти с потенциални бизнес партньори, включително като разпространява търговски запитвания и предложения;
 • поддържа информационни масиви с информация за малките и средните предприятия, чуждестранни и местни източници на аналитична, икономическа и пазарна информация, институции и неправителствени организации, работещи в подкрепа на бизнеса в страната и в чужбина, и доставчици на услуги за малките и средните предприятия, за международни изложения, предстоящи търгове в чужбина, обучителни материали за повишаване на управленския капацитет на мениджърите на малките и средните предприятия;
 • подготвя аналитични и информационни материали по повод на промоционални събития;
 • изготвя икономически публикации, възлага разработката и предоставя на българските предприятия анализи, аналитично-оценъчни разработки за условията за бизнес на целеви пазари, тенденциите в потребителското търсене, икономически доклади и други информационно-аналитични материали;
 • съдейства за разработване на пазарни проучвания и анализи;
 • поддържа информационна база данни с фирмена информация за малки и средни предприятия и предоставя услуги за малки и средни предприятия, базирани на информацията в нея;
 • изпълнява функциите на изпълнителна агенция по Приоритетна ос 3 “Насърчаване на частния сектор” от Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения Европейски съюз;
 • изгражда, поддържа и осъвременява информационните системи на Агенцията;
 • извършва правнонормативното обслужване, в т. ч. процесуалното представителство по специфични дела, по които Агенцията е страна, във връзка със специализираната дейност на дирекцията;
 • извършва други дейности, произтичащи от разпорежданията на изпълнителния директор.

 

Дирекция “Административна”:

 • организира финансовата дейност и счетоводната отчетност;
 • изготвя периодичните и годишните финансови отчети и следи за правилното разходване на средствата съгласно утвърдения бюджет;
 • извършва годишна инвентаризация в съответствие със Закона за счетоводството;
 • подпомага изпълнителния директор в управлението на финансовите ресурси на Агенцията;
 • следи за ефективното и законосъобразното администриране на приходите и разходване на средствата по програми и проекти, управлявани от Агенцията, при спазване на финансовата дисциплина;
 • осигурява правнонормативното обслужване на Агенцията, в т. ч. процесуалното представителство по дела, по които Агенцията или изпълнителният директор са страна;
 • организира дейностите, свързани с ефективното управление на човешките ресурси, като: осигурява резултатен подбор на персонала, оказва методическа помощ при организирането и провеждането на конкурси за постъпване на държавна служба в Агенцията; извършва дейностите по изготвяне на документите за назначаване, за изменяне и прекратяване на трудовите и служебните правоотношения със служителите на Агенцията; изготвя и актуализира длъжностното и поименното разписание на администрацията; води и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите;
 • организира разработването и актуализирането на длъжностните характеристики; отговаря за функционирането на системата за оценка на изпълнението и осигурява технически процеса на атестиране на служителите в Агенцията; организира и осигурява ефективното обучение и квалификация на персонала; разработва и предлага за одобряване от изпълнителния директор на вътрешни правила за работна заплата и допълнително възнаграждение за постигнати резултати на служителите в Агенцията;
 • изготвя становища и участва в подготовката на проекти на нормативни актове съобразно функциите на Агенцията;
 • изготвя и съгласува договори, по които Агенцията е страна;
 • дава становища по проекти на международни договори;
 • организира и осъществява деловодната дейност и цялостното обслужване на документооборота посредством автоматизирана деловодна система; организира съхраняването, използването и експертизата на архивните документи;
 • разработва вътрешни правила, отнасящи се до дейността на дирекцията и до цялостната дейност на Агенцията, в съответствие с действащото законодателство и съгласува вътрешните правила, разработени от специализираните дирекции;
 • осигурява информационно организираните от Агенцията мероприятия;
 • организира и осъществява материално-техническото снабдяване на Агенцията с оборудване, материали, резервни части и консумативи;
 • участва в подготовката и провеждането на процедурите по Закона за обществените поръчки;
 • участва в подготовката и провеждането на възлагането на дейностите по чл. 7, ал. 2 от Закона за малките и средните предприятия;
 • координира връзките с обществеността и осъществява протоколни дейности;
 • организира използването, стопанисването и управлението на собствеността на Агенцията;
 • осигурява спазването на безопасни условия на труд в Агенцията;
 • извършва дейностите по отбранително-мобилизационната подготовка;
 • изпълнява функции по счетоводно отчитане, верификация и възстановяване на разходи по Българо-швейцарската програма за сътрудничество;
 • извършва други дейности, произтичащи от разпорежданията на изпълнителния директор.

 

Страницата е редактирана последно на: 02.12.2021
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube