Проект Go International (Go Int)

 

Резюме:

Крайната цел на GoInt е да засили факторите, влияещи върху дългосрочния предприемачески успех на агро-хранително-вкусовата промишленост, като умения, труд за продажби, консултантска подкрепа от ЕС / национална подкрепа, достъп до ЕС / национална подкрепа, електронен бизнес, агресивен маркетинг, достъп към външните пазари, фактори, идентифицирани от проучването, проведено от Програмата за сътрудничество. Въз основа на съществуващи решения и капитализиране на предишни проекти, GoInt има за цел да надгради съществуващите ИТ инструменти и да разработи нови ИКТ инструменти, за да подпомогне бизнеса да се справи с техните препятствия, да подобри бизнес климата и увереността, за да стимулира екстровертността и износа.

GoInt има за цел да поддържа целевите подсектори на хранително-вкусовата промишленост, като предоставя пробивни ИКТ и подкрепя решения, насочени към нов бизнес за подобряване на техните възможности за износ.

 

Проектът се състои от 6 работни пакета:

WP1. Управление и координация на проекти, включително подготвителни дейности, срещи на екипи по проекти, управление на проекти, управление на качеството и одити

WP2. Комуникация и разпространение, съдържащо лого и комуникационен план, цифрови рекламни материали, електронна кампания, окончателно събитие за разпространение

WP3. Разработване / надграждане на ИКТ системи с дейности: Анализ, съвпадение и спецификации, разработване на e-Instrument, витрина на e-Instrument

и съществуваща надстройка на В2В connect платформа

WP4. Бизнес подкрепа, включително работа на работни групи за подкрепа на износа и четири B2B срещи с посолства и търговски мисии

WP5. Развитие на бизнес умения като менторство за групи предприемачи, специфично обучение за целеви пазари, консултиране относно промоция на продукти и пласиране

WP6. Дейности извън допустимата зона: Две мисии на всеки целеви пазар, Участие в един хранителен панаир

 

Общата цел на проекта е да се създаде постоянен бизнес ИКТ инструмент, който ще предоставя поддържащи услуги на допустимите за бизнеса бизнеси, фокусирани върху премахването на препятствията за предприемачество.

 

Специфична цел:

Предоставяне на помощни услуги на предприятия в агро-хранителната индустрия, които се нуждаят от помощ, особено по отношение на експортната ориентация, иновациите, инициативността и екстровертността, особено занимаващи се с фокусирана подкрепа на пазарите на Виетнам и Израел.

GoInt ще предостави подкрепа на конкретни МСП:

Целеви сектор: Агро-хранително-вкусовата промишленост

Подсектори: Био продукти, Маслини, зехтин и слънчогледово масло, Традиционни млечни продукти: Кисело мляко, кефир, продукти от овче мляко,

Традиционни продукти от паста, напр. Трахани, Натурални сокове от семена, Вино, Сушени ядки, Гурме продукти / подправки напр. Продукти от шафран, трюфел, сусам напр. Тахан, пастели и сладкарски изделия

 

Очаквани резултати:

GoInt възнамерява да предостави на МСП мрежа от помощни съоръжения и мрежи, подпомагащи трансфера на иновации, новата пазарна ориентация, бизнес съвети и достъп до информация. Електронният инструмент за ИКТ за бизнес подкрепа ще даде достъп до всеки съществуващ или потенциален предприемач в обширна база данни с решаваща информация, отнасяща се до ключови фактори за успеха на бизнеса. Освен това работни групи за подкрепа на износа, B2B срещи, наставничество и консултиране ще осигурят основни инструменти за бизнеса, както и ще подобрят бизнес климата чрез разпространяване на знания и доверие. Четири мисии на чужди пазари, физическо участие в един хранителен панаир, редица електронни участия в електронни панаири ще засилят достъпа на местния бизнес до нови пазари. Най-малко 100 предприемачи ще получат целенасочено и ориентирано обучение.

Горните дейности се очаква да подобрят бизнес климата в района и да укрепят способностите за оцеляване на поне 60 съществуващи компании. Това ще допринесе за повишаване на осведомеността и повишен капацитет за действие по отношение на бизнес възможностите извън местните пазари, за да се преодолеят предизвикателствата, пред които са изправени МСП, особено в планински и периферни райони, като ограничена клиентска база и голямо разстояние до пазара.

Очаква се проектът да доведе до предприемаческа трансформация на климата:

– за улесняване на целенасочена информация в реално време за възможностите на външните пазари

– за предоставяне на основните умения за агресивни практики на маркетинг и продажби

– за да се даде възможност за бърз и лесен поток на информация

– да се създаде постоянна консултативна мрежа, обхващаща широк кръг от бизнес предизвикателства

 

Резултати от проекти

Предоставяне на услуги за поддръжка на предприятия в хранително-вкусовата промишленост (WP4 и 6)

– 60 компании да получат насоки от Групите за подпомагане на износа

– 50 компании да получат мрежи чрез B2B срещи

– 20 фирми да участват в мисии на чужди пазари

– 5 фирми да участват в панаира на храните

ИКТ решения (WP3)

– 250 служители, които да следят витрината на e-Instrument

– 1500 компании в района на ТГС да спечелят от обновената платформа TEAS [прогнозирани активни нови бизнеси в BG регион]

– 2500 компании в района на ТГС се очаква да се възползват от електронния инструмент [действащ в региони на България плюс някои от 850 членове на PB2 и 450 членове на PB3]

Развиване на човешки умения и капацитет (WP5)

– 10 BG компании да участват в менторски сесии

– 18 (10BG + 8GR) компании да получат персонализирани консултации за промоция на продукти и пласиране на продукти на чужди пазари

– 100 (50BG + 50GR) експерти, обучени в продължение на 40 часа за правила, ограничения, навици и предпочитания на целевите чуждестранни пазари

 

 

Материали

Новини

Събития

Правила за участие в търговски мисии в държавата Израел и СР Виетнам, както и за участие на щанд в държавата Израел, организирани от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

Приложения

 

Проект Go International (GoInt) – Договор за субсидия №B6.3а.06 /13.04.2021 г., финансиран от Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020“.
Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Програмата за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция – България 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Страницата е редактирана последно на: 13.02.2023
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube