Декларация за достъпност

РАЗДЕЛ 1

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия се ангажира да осигури ползваемост и достъпност до потребителските интерфейси и съдържанието на интернет страниците си в съответствие с чл. 58в от Закона за електронното управление (доп. ДВ. бр. 85 от 2 Октомври 2020 г.) и чл. 39 и 39а от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.)

Настоящата декларация за достъпност се отнася до:

Интернет сайта на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия достъпен на адрес:  https://www.sme.government.bg, (наричан за краткост „сайта“ или sme.government.bg).

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:

Сайта е разработен в съответствие с

EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)

I. Статус на съответствие (съгласно чл. 39, т.4, ал. 1).

Сайта е в частично съответствие с изискванията на хармонизирания стандарт EN 301 549 V2.1.2 (2018-08). – Изисквания за достъпността на продукти и услуги в сферата на ИКТ.

 

II. Недостъпно съдържание

Описание и посочване на несъответствието: Възможности за избор:
Алтернативно представяне на записаните аудио материали Изискване 9.1.2.1. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) 

Неприложимо

Не се използват записи  на аудио материали

Аудио представяне на видео съдържание Изискване 9.1.2.3 от ЕN 301 549 V3.2.1 (2021-03) 

Неприложимо

Субтитри за аудио и/или видео излъчвания на живо. Изискване 9.1.2.4. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) 
НеприложимоНяма живо видео излъчване
Синхронизирано аудио представяне на видео съдържанието. Изискване 9.1.2.5. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) 
Неприложимо
Ако на уеб страницата има аудио, което се възпроизвежда автоматично за повече от 3 секунди, е осигурен механизъм за пауза или спиране на възпроизвеждането, или е наличен механизъм за контрол на силата на звука независимо от общото ниво на силата на звука. Изискване 9.1.4.2. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) 

Неприложимо

Няма аудио което се възпроизвежда като фон или се стартира автоматично

Да не се представя текст във вид на изображение. Изискване: 9.1.4.5. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) 
Частично съответствиеЧастично осигурено, с изключение на банерите на сайта и документи, където законодателството изисква да бъдат предоставяни.
Когато има заложени времеви ограничения, те могат да бъдат настройвани според нуждите на потребителя. Изискване 9.2.2.1. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) 

Неприложимо

Не са заложени времеви ограничения

За всяка информация, която се актуализира автоматично (без участието на потребителя), която (1) се стартира автоматично и (2) се представя паралелно с друго съдържание, има механизъм чрез който потребителя да прекъсне, да спре или скрие информацията или да контролира честотата на актуализация, освен ако осъвременяването е от съществено значение. Изискване 9.2.2.2.2. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) 

Неприложимо

Не се използват компоненти, които се актуализират автоматично

Активиране посредством движение Изискване 9.2.5.4 от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) 
НеприложимоЛипса на модул, който да се активира при движение.
Езикът на всяка отделна част от съдържанието на страницата може да бъде програмно установен. Изискване 9.3.1.2. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) 
НеприложимоНяма страници със смесено съдържание на различни езици.
Дата на  изготвяне на декларацията: 18.05.2023 г.
Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията: 18.05.2023 г.

 

Изготвяне на настоящата декларация за достъпност (съгласно чл. 39, т.4, ал. 3)

Тази декларация е изготвена на 18.05.2023 година.

Декларацията бе последно преразгледана на 18.05.2023 година.

Методът, използван за изготвяне на декларацията е самооценка. (съгласно чл. 3, параграф 1 от Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1523 на Комисията (1))

 

Предложения относно достъпността на интернет страницата на инспекцията могат да бъдат подавани:

– на адрес: гр. София, ул. „Леге 2-4“, Изпълнителна агенция за насърчаване малките и     средните предприятия

 – по e-поща: office@sme.government.bg 

 –  по пощата чрез лицензиран пощенски оператор;

 – чрез Системата за сигурно електронно връчване.

III. Процедура по прилагане

3.1 Процедура по разглеждане на постъпили сигнали относно достъпността на уебсайта на  Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия:

3.1.1 Сигнали, подадени по реда на Закона за електронното управление (ЗЕУ) за неспазени изисквания за достъпност на съдържанието на интернет страницата на ИАНМСП, се подават на хартия (лично или по пощата) на адрес: София, ул. „Леге 2-4“, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, по електронен път на е-майл: office@sme.government.bg или чрез Системата за сигурно електронно връчване.

3.1.2. Сигналът се разглежда в срок до един месец от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговор, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на неспазени изисквания за достъпност или мотивиран отказ.

3.1.3. Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща на същата, а в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес.

Жалбите могат да се подават по следните начини:

  • на електронен адрес: mail@egov.government.bg, с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“;
  • чрез деловодството на Министерството на електронното управление (МЕУ) на ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София;
  • чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на МЕУ – ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София – 1000.

3.3 Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от министъра на електронното управление.

 

РАЗДЕЛ 2

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

 Динамичното развитие на технологиите създава предпоставки за непрекъснато подобряване на достъпността и надграждане на функционалността на интернет страницата на агенцията. 

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия се стреми да прилага подходящи мерки, съобразно своите финансови и организационни възможности, гарантиращи:

  • спазването на  нормативните изисквания, посочени в чл. 58в от ЗЕУ;
  • съвместимост с наличните стандарти за достъпност.

 

В случай, че срещнете затруднения, докато работите с https://www.sme.government.bg/ или част от съдържанието не е достъпно за Вас, моля незабавно да ни информирате. Навременната обратна връзка играе ключова роля в процеса на подобряване на достъпността на интернет страницата на агенцията.

Дата на публикуване на уебсайта: 18.05.2023 г.

 

Страницата е редактирана последно на: 18.05.2023
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube