Mисия, цели и задачи

МИСИЯ НА ИАНМСП

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия подчинява дейността си на това България да бъде страна с високо качество на живот, основано на устойчиво социално-икономическо развитие в процеса на цялостното интегриране в Европейския съюз, обединяваща усилията на правителството и социалните партньори.

Осъществяваните от Агенцията дейности се изпълняват с помощта на редица мерки, насочени към поддържане на устойчив икономически растеж, повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия и насърчаване на тяхното развитие, стимулиране на предприемаческия дух и подкрепа на технологични и иновативни производства, развитие на публично-частното партньорство.

 

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА ДЕЙНОСТТА

  1. Увеличение на общите инвестиции в НИРД до 1,5% от БВП.
  2. Създаване на условия за засилване на иновационната активност на предприятията, за да нарасне броя на МСП, въвели нов продукт, услуга, технология и маркетингова или организационна иновация.
  3. Нарастване на разходите за иновации и НИРД в четирите приоритетни тематични области определени съгласно Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014 – 2020 г.
  4. Създаване на условия за нарастване на новосъздадените предприятия, особено делът на високотехнологичните и средно технологичните предприятия, както и тези в сектора на интензивните на знания услуги.
  5. Засилване на степента на предприемаческото обучение в средните училища, за да нарасне дела на учениците получили предприемаческа подготовка.
  6. Насърчаване интернационализацията на МСП, в т. ч. стъпили на външни пазари от ЕС и на трети страни.
  7. Създаване на условия за трансфер на знания и технологии в и към индустрията и МСП, за да се постигне повишаване на конкурентоспособността на международни пазари на българските предприятия, което ще се постигне чрез реализирани партньорства с научноизследователски организации и екипи, въведени и създадени иновации, нови спин-офф и стартиращи компании и създаване на работни места.

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА ИАНМСП

Визията на ИАНМСП пряко кореспондира с визията на Министерство на иновациите и растежа за подобряване на конкурентоспособността на българските предприятия. Тя е насочена към постигането на траен икономически растеж, в това число и чрез ефективно усвояване на средствата от европейските фондове и подобряване на бизнес климата. Тези приоритети са пряко обвързани със създаването на по-високи нива на добавена стойност, респективно реален растеж на БВП в условията на нарастваща конкуренция, успешно интегриране на бизнеса в Единния европейски пазар.

ИАНМСП е институция, отговорна за провеждане и изпълнение на политиката на правителството в сферата на утвърждаването на износ като ключов фактор за икономическия растеж. В тази връзка акцентът е поставен върху прилагането на интегриран пакет от мерки за подпомагане на износителите, стимулиране на инвестициите в експортно ориентирани дейности и подобряване на външната финансова позиция на страната. За реализиране на тези дейности от значение е състоянието на платежния баланс, както и постигането на траен икономически растеж, който да се основава на износа като фактор на растежа.

ИАНМСП подпомага изпълнението на държавната политика за постигане на следните стратегически цели:

– УСТОЙЧИВО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

– ЕФЕКТИВНО ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Изпълнението на стратегическите цели включва конкретни мерки, финансирани от бюджета на ИАНМСП.

 

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ НА ИАНМСП

1. Подобряване и усъвършенстване на информационното обслужване на малките и средните предприятия;

2. Подобряване на условията за осъществяване на стопанска дейност в предприятията чрез проучване и анализиране на конкретните фактори, въздействащи върху нея;

3. Насърчаване на предприемаческия дух и умения на малките и средните предприятия чрез обучения и семинари;

4. Повишаване на инвестициите в българските МСП от чуждестранни и местни физически и юридически лица;

5. Стимулиране на пазарноориентирани научно-приложни изследвания, предназначени за индустрията и създаване на условия за привличане на частни капитали за финансиране на иновации;

6. Стимулиране на пазарното коопериране и развитие на клъстери;

7. Подобряване на сътрудничеството с местни, чуждестранни и международни правителствени и неправителствени организации, извършващи дейности за развитие и насърчаване на малките и средните предприятия;

8. Подобряване на експортните позиции на малките и средните предприятия и насърчаване на международното коопериране между предприятията;

9. Повишаване на уменията и компетентностите на служителите на ИАНМСП;

10. Повишаване популярността на дейността на ИАНМСП, на предоставяните от агенцията услуги и изпълняваните проекти;


Ежегодни цели на администрацията за 2024 година

Отчет на ежегодните цели на администрацията за 2023 година

Страницата е редактирана последно на: 07.03.2024
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube