Резултати от търсене на: НИФ


Процедура за отчитане на договори в изпълнение и приложения по НИФ 2021

Процедура за отчитане на договори в изпълнение и приложения по НИФ – 12 сесия Правила за управление на средствата на Национален иновационен фонд ПУСНИФ – 12 сесия


Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап административно съответствие и допустимост по 12-та сесия на НИФ 2021 г.

Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап административно съответствие и допустимост по 12-та сесия на НИФ 2021 г.


Въпрос 18: „Във връзка с установяване на финансовия капацитет на кандидата съгласно т. 6 от Раздел В от Правилника за оценка на проектни предложения („Допустимост на проектните дейности и оценка на капацитета на кандидата и партньора/ите при съвместни проекти“), възможно ли е когато съотношението между разходите по проекта и резултатите от последната приключила финансова година е по-голямо от „1“ (т. 6.2.2), да се приложи официално удостоверение за разполагаемост на средствата от обслужващата банка? Достатъчно ли е координаторът на проекта да удостовери с документ от обслужващата го банка, че по разплащателната и депозитната си сметка има наличност на средства минимум 100% от разходите по проекта (заявеното финансиране по НИФ плюс разходите, които поема), за да удовлетвори изискванията за финансов капацитет, при условие, че отговаря на останалите изисквания на оценката?” с вх.№ 94-00-266 от 27.08.2021 г.

Отговор: „Финансов капацитет на кандидата/партньора/ите се доказва съгласно изискванията на т. 6 от Раздел В на Правилника за оценка на проектни предложения по схема „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“ /Правилник/. С документ от обслужващата банка единствено се доказва изискването на т. 6.6 от …


Въпрос 17: „1. В т. 6.4.1. на Раздел В: „Допустимост на проектните дейностите и оценка на капацитета на кандидата и партньора/ите при съвместни проекти“ от „Правилник за оценка на проектни предложения“ е посочено, че „Ако партньор-предприятие е търговец, за него се прилагат съответно изискванията на точки 6.2 и 6.3“. Моля да разясните, съгласно цитираното изискване, приложимите критерии 6.2. и 6.3. се отнасят (изчисляват) за частта, която поема партньорът-предприятие или общо за целия бюджет на проектното предложение? 2. Отнася ли се същото и за т. 6.6.1. „Партньорът е необходимо да представи официално удостоверение от обслужващата го банка, с което се удостоверява, че по разплащателната или по депозитна сметка на името на партньора същият има наличност на средства минимум 100% от разходите (разходите, които поема партньора плюс заявеното финансиране по НИФ) му по проекта, планирани в бюджета на проекта или договор за заем за разходите по неговата част от проекта (разходите, които поема партньорът плюс заявеното финансиране по НИФ), планирани в бюджета на проекта или писмо от банка, в което банката се съгласява да сключи договор за заем за финансиране на разходите по неговата част от проекта, планирани в бюджета на проекта, при условие, че проектното предложение бъде одобрено от ИАНМСП“, а именно дали споменатото Удостоверение трябва да се представи за частта, която се поема от партньора или за цялата стойност на проекта. 3. Допустимо ли е в две отделни проектни предложения предприятието кандидат в първото проектно предложение да бъде партньор във второто проектно предложение и съответно партньорът от първото проектно предложение да бъде кандидат във второто проектно предложение, а партньорът за второто да бъде кандидатът от първото проектно предложение?“ с Вх. № 94-00-269 от 30.08.2021 г.

Отговор: В случай, че отделен проект се изпълнява съвместно от координатор и партньор/и/ всеки доказва финансовия си капацитет самостоятелно. В случай, че партньорът е предприятие – търговец в зависимост от статута му, за него се прилагат съответно изискванията на т. 6.2 и т. 6.3. от „Правилник за оценка на проектни предложения – НИФ12“ /Правилник/. Т. …


Въпрос 16: „Държавно висше училище участва като партньор в проектно предложение за научно изследователски и развоен проект по схемата „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространения на знания“ към НИФ. Бихме искали да получим отговор на няколко въпроса: 1. Необходимо ли е да бъде предоставено удостоверение за актуално състояние на партньора Държавно висше училище? 2. Необходимо ли е да бъде приложено Удостоверение от НСИ относно кода на основната икономическа дейност на партньора Държавно висше училище? 3. Необходимо ли е да бъде предоставено приложение 10 Декларация за осигуряване на финансиране по проект по НИФ от партньора?“

Отговор: Съгласно т. 12 Раздел „А“ от Правилника за оценка на проектни предложения към ПУСНИФ 2020 „В случай, че партньорът/ите са регистрирани по Закона за регистър БУЛСТАТ/Закона за търговския регистър, към момента на подаване на конкурсната документация, документът не се прилага, като се извършва служебна проверка в регистър БУЛСТАТ/ Търговски регистър.“ . Съгласно т. 13 …


Въпрос 15: „Уважаеми експерти, моля за отговор на следния въпрос по 12-та конкурсна сесия на НИФ: Допустим кандидат ли е компания, която няма банкова сметка в българска банка, поради законови ограничения и собственост на капитала от чуждестранна компания?“

Отговор: В условията за допустимост на кандидатите и проектите, съгласно чл. 17 – 21 от ПУСНИФ 2020, не е заложено конкретно изискване за наличие на банкова сметка. Но доколкото чл. 69 ал. 2 от ПУСНИФ 2020 залага изискване за откриване на обособена/ специална банкова сметка, а именно „Плащанията на БФП за етапи, които приключват в …


Въпрос 14: „Във връзка с 12-та сесия на НИФ бих искала да попитам дали е възможно да направите редакция на PDF файла /приложение 2/,за да бъде възможно в полетата за попълване да се поставят /paste/ insert/ таблици и/или да се добавят изображения? Наличието на таблици в предложението дава повече яснота на проектната идея, а при така създадения PDF не е възможно да се добавят.“

Отговор: Не е възможно да се правят каквито и да е било корекции и/или редакции във вече създадените файлове. Няма пречка обаче, да представите и приложите в отделен файл, озаглавен „Допълнение към Приложение 2“ всички допълнителни материали, независимо от вида им – снимки, таблици и други.


Въпрос 3: „Във връзка с отворена процедура за кандидатстване по схема „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания” и относно раздел Б „Допустимост на кандидатите / партньорите и разходите“ от Правилника към същата имам следните въпроси: • Стр. 17 от Правилника, т.3 „Кандидатът/партньорът – предприятие не е предприятие в затруднено положение. Предприятие в затруднено положение“ – приложими ли са изискванията по т.3 за стартиращо предприятие, което има приключила една финансова година (2020), има загуби? По данни на миналата финансова година, Дружеството е с 5 хил. лв. записан капитал 276 хил. лв. Дружеството се финансира с дълг по договор за заем, който ще бъде върнат с вкл. Лихва. • Съществува ли опция, при която Дружеството може да внесе такъв резерв или да осигури капитал, така че стартиращото предприятие да не попадне в хипотезата на „затруднено предприятие“ и би било допустим кандидат по процедурата с финансиране по НИФ?” с Вх. № 94-00-227 от 20.08.2021 г.

Отговор: За кандидат или партньор, който има статут на стартиращо предприятие, за доказване на финансовия капацитет не се прилагат изискванията на точка 6.1 – 6.7.  от раздел В на Правилник за оценка на проектни предложения   по схема  „Подпомагане на научноизследователската и  развойна дейност  на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“ (ПОПП). …


Въпрос 9: „Може ли новорегистрирана фирма да кандидатства по НИФ? Финансира ли се къща за гости, която предлага урбекс туризъм?“

Отговор:   Съгласно чл. 17 ал. 1 от ПУСНИФ – 2020 г. „Допустим кандидат за финансиране по конкурсна сесия на НИФ  е предприятие – регистриран в България търговец по смисъла на Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз.“ Съгласно чл. 17, ал. 4 от ПУСНИФ – 2020 г. …


Въпрос 8: 1. Допустимо ли е подаването на проект от МСП, със статут на научна организация в партньорство с университет? 2. Може ли един координатор на проект да участва като партньор в друг проект в една и съща конкурсна сесия на НИФ?

Отговор: Съгласно чл.17 ал. 1 от ПУСНИФ 2020 – Допустим кандидат за финансиране по конкурсна сесия на НИФ  е предприятие – регистриран в България търговец по смисъла на Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз. Съгласно чл. 17, ал 2 –  Допустим партньор за изпълнение на проект по …


Въпрос 2: „Кандидатствахме по ОСМА КОНКУРСНА СЕСИЯ НА НАЦИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ФОНД НИФ/ и проектното ни предложение бе отхвърлено, поради непредставяне на – Междинен счетоводен баланс (заверен от регистриран одитор) за периода януари 2016 г. – до месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за кандидатстване. Въпросът ни е – „При кандидатстване по Дванадесета конкурсна сесия на Национален иновационен фонд необходимо ли е представяне на подобен документ – Междинен счетоводен баланс (заверен от регистриран одитор) от кандидата или партньора“ ? с Вх. № 94-00-201 от 12.08.2021 г.

Отговор: „В т.15 и т.16 на „Правилник за оценка на проектни предложения“ по НИФ-8,  достъпен в архив на  интернет – страницата на ИАНМСП е разписано изискването за представяне на Междинен счетоводен баланс (заверен от регистриран одитор) за периода от януари 2016 г. до месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за кандидатстване. Съгласно условията на …


Въпрос 1: „В презентация публикувана в сайта на ИАНМСП във връзкая с проекти по НИФ, на тема „Бюджет и финансов мониторинг“ е заложен следния текст: „Допустими са тези разходи, които отговарят едновременно на следните изисквания: 1. Да са предвидени в бюджета на проекта; 2. Да са извършени съгласно Правилата за управление на средствата на НИФ ПУСНИФ-2020; 3. Да са действително извършени и платени от бенефициера/партньора по проекта, след влизане в сила на договора за финансиране и преди изтичане на съответния етап. Изключение правят отчетените разходи за материали и консумативи за втори и всеки следващ етап от изпълнението на проекта, които може да са извършени и платени с първични счетоводни документи с дата, по-ранна от началната дата на отчитания етап, но в рамките на предходния етап.“ Правилно ли разбираме, че ако имаме заложени разходи за материали и консумативи за втори етап, то те биха могли да бъдат платени в първия етап и съответно да бъдат отчетени съответно за него. В случай, че да, необходимо ли е да се внася искане за изменение на бюджета, при положение, че исканата промяна няма да доведе до увеличение или намаление на общия бюджет. И на какъв етап е необходимо да се направи?“ с Вх. № 46-00-516 от 09.08.2021 г.

Отговор: „Бенефициера сам определя на етап кандидатстване как ще се изпълняват отделните фази, задачи и дейности по проекта, в т.ч. на кой етап/и ще се планират разходите за материали и консумативи в бюджета на проекта. Разходите за материали и консумативи се отчитат в етапа в който те са планирани, т.е. в съответствие с планираните  разходи …


ПОКАНА за участие в процедура за избор на одитори, които да бъдат включени в списък, от който да бъде определен съставът на Звеното за контрол за 12-та конкурсна сесия на НИФ

Покана за участие в процедура за избор на одитори, които да бъдат включени в списък, от който да бъде определен съставът на Звеното за контрол Приложения


Процедура за отчитане на договори в изпълнение и приложения по НИФ 2020

Процедура за отчитане на договори в изпълнение и приложения по НИФ 2020 Правила за управление на средствата на Национален иновационен фонд ПУСНИФ


Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап административно съответствие и допустимост по 11-та сесия на НИФ 2020 г. – коригиран

Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап административно съответствие и допустимост по 11-та сесия на НИФ 2020 г. – коригиран

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: