Резултати от търсене на: НИФ


Процедура за отчитане на договори в изпълнение и приложения по НИФ – 13 сесия

Правила за управление на средствата на Национален иновационен фонд ПУСНИФ – 13 сесия Процедура за отчитане на договори в изпълнение и приложения по НИФ – 13 сесия Визуализация НИФ BG Визуализация НИФ ENG  


Списък на успешно преминалите и отхвърлените проектни предложения на етап оценка за административно съответствие и допустимост, подадени в рамките на 13-та конкурсна сесия на НИФ

ЗАПОВЕД РД-16-102 / 28.09.2022 г. Списък на проектните предложения, ПРЕМИНАЛИ на етап оценка за административно съответствие и допустимост по 13-та конкурсна сесия на НИФ Списък на проектните предложения, ОТХВЪРЛЕНИ на етап оценка за административно съответствие и допустимост по 13-та конкурсна сесия на НИФ


Въпрос : В ПУСНИФ 13-та сесия, в чл. 36, Конкурсна документация е записано, например: „Приложение № 3 – Декларация за държавни/минимални помощи и финансиране/нефинансиране от други източници, попълнена по образец и подписана от представителя (законен или упълномощен) на кандидата, а при съвместни проекти и от партньора/ите;“ Т.е. Декларациите, за които това е указано могат да бъдат подписани от законен или УПЪЛНОМОЩЕН представител. Същевременно, в Правилника за оценка на проектните предложения, Раздел А: Критерии за оценка на административно съответствие и допустимост е записано: „Приложение № 3. Декларация за държавни/минимални помощи и финансиране/нефинансиране от други източници, попълнена по образец и подписана от лице с право да представлява кандидата. В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, декларацията се подписва от всяко от тях.“ Въпрос: Моля, да потвърдите, че декларациите, за които това е указано в ПУСНИФ 13-та сесия, могат да бъдат подписани и от упълномощено лице. Моля, да уточните, че ако декларациите се подписват от законния представител и кандидатът партньорът се представляват от повече от едно лице ЗАЕДНО и ПО ОТДЕЛНО, то декларацията може да бъде подписана само от единият от представляващите! Моля, да потвърдите, че изискването за упълномощаване между представляващите кандидата/ партньора, представено в Раздел А: Критерии за оценка на административно съответствие от Правилника за оценка на проектните предложения, а именно: „Друго лице/ други лица – с писмено изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа. Същото пълномощно се изисква и в случаите, когато кандидата се представлява ЗАЕДНО от повече от едно лице и конкурсната документация се подава от едното от тях.„ се прилага само в случаите, когато организацията се представлява САМО ЗАЕДНО от повече от едно лице и НЕ Е приложима в случаите, в които се представлява ЗАЕДНО и ПО ОТДЕЛНО. Моля, потвърдете, че когато предприятието се представлява ЗАЕДНО и ПО ОТДЕЛНО и повече от едно лице, то конкурсната документация се подава само от едно от тях.

Отговор : Съгласно чл. 35, ал.1 от ПУСНИФ-конкурсната документация се подава от законния представител на кандидата или упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно. От горния текст става ясно, че конкурсна документация може да се подава по два възможни начина – чрез законния представител или чрез изрично упълномощено за това лице.  Именно затова в …


В ПУСНИФ 13-та сесия, в чл. 36, Конкурсна документация е записано, например: „Приложение № 3 – Декларация за държавни/минимални помощи и финансиране/нефинансиране от други източници, попълнена по образец и подписана от представителя (законен или упълномощен) на кандидата, а при съвместни проекти и от партньора/ите;“ Т.е. Декларациите, за които това е указано могат да бъдат подписани от законен или УПЪЛНОМОЩЕН представител. Същевременно, в Правилника за оценка на проектните предложения, Раздел А: Критерии за оценка на административно съответствие и допустимост е записано: „Приложение № 3. Декларация за държавни/минимални помощи и финансиране/нефинансиране от други източници, попълнена по образец и подписана от лице с право да представлява кандидата. В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, декларацията се подписва от всяко от тях.“ Въпрос: Моля, да потвърдите, че декларациите, за които това е указано в ПУСНИФ 13-та сесия, могат да бъдат подписани и от упълномощено лице. Моля, да уточните, че ако декларациите се подписват от законния представител и кандидатът партньорът се представляват от повече от едно лице ЗАЕДНО и ПО ОТДЕЛНО, то декларацията може да бъде подписана само от единият от представляващите! Моля, да потвърдите, че изискването за упълномощаване между представляващите кандидата/ партньора, представено в Раздел А: Критерии за оценка на административно съответствие от Правилника за оценка на проектните предложения, а именно: „Друго лице/ други лица – с писмено изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа. Същото пълномощно се изисква и в случаите, когато кандидата се представлява ЗАЕДНО от повече от едно лице и конкурсната документация се подава от едното от тях.„ се прилага само в случаите, когато организацията се представлява САМО ЗАЕДНО от повече от едно лице и НЕ Е приложима в случаите, в които се представлява ЗАЕДНО и ПО ОТДЕЛНО. Моля, потвърдете, че когато предприятието се представлява ЗАЕДНО и ПО ОТДЕЛНО и повече от едно лице, то конкурсната документация се подава само от едно от тях.

Отговор : Съгласно чл. 35, ал.1 от ПУСНИФ-конкурсната документация се подава от законния представител на кандидата или упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно. От горния текст става ясно, че конкурсна документация може да се подава по два възможни начина – чрез законния представител или чрез изрично упълномощено за това лице.  Именно затова в …


1. За изграждане на прототипа в моя проект са необходими материали, чиято единична цена надхвърля 700 лв. Следва ли в този случай да бъдат отразявани като ДМА, при условие, че веднъж използвани в прототипа те не биха могли да бъдат повторно използвани. Ако да с каква норма на амортизация, при условие, че дефакто актива ще е изхабен преди края на проекта. Възможно ли е 1 експерт да участва в повече от 1 проект на етап „кандидатстване“ и на етап „изпълнение“ при спазване на трудовото законодателство. Ако с 1 проект се кандидатства пред НИФ и Еврика това ще създаде ли проблем на етап „кандидатстване“, като е ясно че за да се избегне „двойно финансиране“ на етап изпълнение ще е необходимо да се избере единия?

1.Съгласно чл. 30, ал. 1 на ПУСНИФ – 2022 г. „Допустими разходи за материали и консумативи са единствено разходите за закупуване на нови, неупотребявани материали и консумативи, които пряко са необходими за изпълнение на проекта“; Професионална оценка за допустимостта на разходите за материали се прави съгласно ПУСНИФ – 2022 г.: чл. 38, ал. 4 на „Проектните предложения, преминали …


Има ли възможност за промяна и/или добавяне на клаузи по Споразумението за сътрудничество между партньорите. Пример: Искам да променя клаузите за прекратяване на споразумението, тъй като създават предпоставки за противоречия и тълкуване (пример: хем може всяка страна с предизвестие да го прекрати (не се казва с колко дневно предизвестие) или може по взаимно съгласие, хем не може да се прекрати след подписване на договор по НИФ).

Съгласно чл. 35, ал.1 от ПУСНИФ конкурсната документация се подава съобразно заложените изисквания и в определените срокове посочени в Обявлението за откриване на конкурсната сесия. Същевременно в ПУСНИФ чл. 36 ал. 1 т. 2 е предвидено приложение № 2, което представлява споразумение за сътрудничество (по образец) подписано от кандидата и партньора/ите. В Правилник за оценка на проектни …


В случаите, в които оборудването е много специализирано и в света няма повече от двама производители, т.е. обективно не съществува възможност да съберем три оферти? Допустимо ли е да включим това оборудване в проекта си или поради обективната невъзможност да се спази процедурата на НИФ не би трябвало да го включваме в бюджета?

При обективна невъзможност да бъдат събрани 3 оферти съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1  от Процедура за административно и финансово отчитане за доставка на оборудване е необходимо да бъдат представени доказателства, че е необходимото оборудване може да бъде доставено от по-малко от три доставчици /български или чуждестранни/.


Според чл.27 от ПУСНИФ- 13 сесия, ал. (5) „Разходите за основен персонал се планират по отделни позиции с посочени в бюджета на проекта имена и длъжности, които ще изпълняват основни дейности по отделните фази при изпълнението на съответния проект.“ Същевременно, в бюджета на проекта, Приложение 1, таблица „Разходи за персонал“ е дадено следното указание „Посочват се общо разходите за съответната категории, без да се разбиват по отделни лица“. От друга страна, във Формуляра за кандидатстване в СУНИ, в т.8, Екип, също няма поле, в което да се опише планираното възнаграждение за съответния експерт. Въпрос 2 Във формуляра за кандидатстване, т.8, всеки член на екипа се описва с три имена и пр. Това означава ли, че членовете на екипа задължително трябва да бъдат определени на етап кандидатстване? Възможно ли е в т. 8 екип да се представи само описание на позицията и изискванията към нея, а експертът да бъде включен в екипа на проекта на етап изпълнение. Каква е процедурата за промяна на включени в проектното предложение експерти, които по различни причини не могат да участват в изпълнението му? Въпрос 3 Има ли ограничения/ определени стойности за часовата ставка на спомагателния персонал?

Въпрос 1 При изготвяне на Приложение 1 – Бюджет, в перо „разходи за персонал“ следва да посочите общо разходите за съответната категория, като не е необходимо да извършвате разбивка по конкретни лица. При попълване на „ФОРМА ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗВОЕН ПРОЕКТ“ чрез СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ (СУНИ), в раздел 8 задължително следва да посочите всеки …


1. Необходимо ли е Приложение № 5 (Декларация за обстоятелствата за допустимост по чл. 18 и чл. 20 от ПУСНИФ) и Приложение № 7 (Декларация за осигуряване на финансиране) да се попълват и представят от партньора по проекта, когато той е организация за научни изследвания и разпространение на знания? Изисква ли се представяне на Удостоверение от НСИ за код на икономическа дейност за кандидата и партньорите, при положение, че са регистрирани в България юридически лица и/или търговци? Ще се приеме ли за валидно представено Приложение № 8 (Декларация за липса на задължения по чл. 162 ал.2, т.1 от ДОПК и за даване на съгласие данните на кандидата/партньора да бъдат предоставени от НАП по служебен път), ако файлът е подписан с КЕП в pdf формат и подписът е визуализиран на съответното място в документа?

1.       Съгласно т. 17 от ПРАВИЛНИКА ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  (ПОПП-2022 г.), е необходимо да се представи попълнено  Приложение № 5 , Декларация за обстоятелствата за допустимост по чл. 18 и чл. 20 от ПУСНИФ,  за всеки един от партньорите включително и тези, които представляват организация за научни изследвания и разпространение на знания, попълнена по образец и подписана от …


Въпрос 1. В ПУСНИФ 2022 в чл. 28, ал. 1 пише, че са допустими единствено амортизации, а в ал. 3, че може да се закупува ДМА. Следователно в „инструменти и оборудване“ закупено по проекта ще се признаят ли разходи за: – сървър – лицензи за база данни / за операционна система (като дълготрайни нематериални активи) – софтуер – виртуална машина (например за вдигане на развойна среда) Въпрос 2. Осигуровките на екипа, записват ли се като стойност в бюджета ? Въпрос 3. ДДС като невъзстановим разход по проекта ще се възстановява от бенефициента ? Въпрос 4. Приема ли се разработването на алгоритъм / информационна система в смисъла на прототип? Или да се нарича „демо версия“ ? Въпрос 4. Има ли задължителна форма за отчет и времеви график на персонала или е в свободна форма? Въпрос 5. Има ли публичност и визуализация? Въпрос 6. Закупуване на оборудване – прилага ли се ЗОП или ПМС за предприятията? Въпрос 7. Може ли да бъде партньор по проекта дружество, регистрирано в чужда държава, но което е собственост на кандидата? Въпрос 8. Кодовете на трудовите договори на екипа по проекта следва ли да задължително да бъдат с код съгласно НКПД и КИД, съответстващ на позицията в проекта?

ОТНОСНО ВЪПРОС 1: В чл. 28, ал. 1 от ПУСНИФ 2022 г. е посочено, че разходите за дълготрайни материални (ДМА) и нематериални активи (ДНА), планирани в бюджета на проекта, включват само разходите за начислените амортизационни отчисления за закупените ДМА и ДНА съгласно определените в Закона за корпоративното подоходно облагане годишни амортизационни норми. Като в чл.28 ал.3 от същите правила е направено …


Съгласно чл.27. от Правилата за управление на средствата на НИФ е посочено, че „….. ръководителят на проекта/екипа по функция са изследователи, като координират и ръководят изпълнението на проектните дейности/дейността на изследователите, техническия и помощния персонал по проекта“. С оглед на посочените задължения и отговорности на ръководителя на проекта/екипа, моля да потвърдите разбирането ни, че ръководителя на проекта / екипа следва да има ръководен опит в управлението и изпълнението на проекти, свързани с разработване на иновационни продукти/услуги и липсата на образование в конкретната област на иновацията няма да доведе до неговото отпадане от екипа и респективно до отхвърляне на проектното предложение.

Във връзка постъпило запитване рег. №  94-00-249-2/28.07.2022 г., Ви уведомявам за следното: В ПУСНИФ- 2022  и придружаващите го документи няма заложено изрично изискване относно професионалната квалификация на ръководителя на проекта. В изпълнение на заложеното в чл. 27 от ПУСНИФ-2022, същият следва да е изследовател, притежаващ необходимата компетентност , професионални знания и ръководен опит, свързани с разработване …


Може ли клон на чуждестранно дружество (в частност, клон на сръбско дружество) да кандидатства за финансиране по конкурсна сесия НИФ като самостоятелен кандидат /бенефициер/ по смисъла на чл. 16 от ПУСНИФ – 2022г.? В случай, че клон може да кандидатства самостоятелно – кои данни следва да се вземат предвид при преценката дали клонът е малко, средно или голямо предприятие: (i) данните единствено за клона; или (ii) данните за клона и за неговия принципал – чуждестранно дружество; или (iii) данните за клона и за всички останали дружества от корпоративната му група? Могат ли големи предприятия (по смисъла на т. 6 от ДР на ПУСНИФ) да кандидатстват и бъдат финансирани като самостоятелен кандидат /бенефициер/ в рамките на настоящата конкурсна сесия на НИФ или тя е отворена само за малки и средни предприятия?

1.             Съгласно  чл. 16. ал.1 от ПУСНИФ – 2022 г. допустим кандидат за финансиране по конкурсна сесия на НИФ по схемата е предприятие – регистриран в България търговец по смисъла на Търговския закон или такъв по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз. В ал. 2 на чл. 16 е уточнено, че допустим партньор за …


Относно формулировката на текста в Правилника за оценка на проектните предложения в Раздел „Въздействие“, точка 4 „Подкрепа за нови кандидати“. Възможно ли е да има допусната техническа грешка при формулирането на първите 2 условия: -Кандидатът и/или някои от партньорите (предприятия) не са получавали подкрепа по НИФ през предходните 4 сесии -Кандидатът и/или някои от партньорите (предприятия) са получавали подкрепа по НИФ по 1 от предходните 4 сесии Така структурирани, двете изисквания значат едно и също. Например, ако кандидат Х не е получавал подкрепа по някоя от предходните сесии, а партньор Y е, то казусът попада едновременно в хипотеза 1 (6т.) и хипотеза 2 (3т.). Моля, уточнете как следва да се разбира написаното и колко точки ще получи кандитат (не е участвал в предходна сесия), който формира консорциум с университет, който Е получавал подкрепа по една от сесиите?

Изискването на т.4 „Подкрепа за нови кандидати“ в Раздел „Въздействие“ от Правилника за оценка на проектни предложения следва да се разбира по следния начин: Първата хипотеза разглежда случаите, в които кандидата и партньора/ите по проекта (предприятия), ако се предвиждат такива, не са получавали подкрепа по НИФ през предходните 4 сесии. Втората хипотеза разглежда случаите, в които кандидата и/или един или …


Процедура за отчитане на договори в изпълнение и приложения по НИФ 2021

Процедура за отчитане на договори в изпълнение и приложения по НИФ – 12 сесия Правила за управление на средствата на Национален иновационен фонд ПУСНИФ – 12 сесия


Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап административно съответствие и допустимост по 12-та сесия на НИФ 2021 г.

Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап административно съответствие и допустимост по 12-та сесия на НИФ 2021 г.
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube